7.2 Flashcards Preview

一对二 - 听写:English > 7.2 > Flashcards

Flashcards in 7.2 Deck (15)
Loading flashcards...
1

extraterrestrial being

外星人

Wài xīng rén

2

stingy

抠门儿

Kōumén er

3

too; excessively

过于

Guòyú

4

to haggle over every ounce

听听计较

Tīng tīng jìjiào

5

continuous rain process

连阴雨

Liányīnyǔ

6

to be pestered unbearably

不胜其烦

Bù shēng qí fán

7

roughCāo

8

to be like

貌似

Màosì

9

tolerant; forgiving; merciful

宽容

Kuānróng

10

only harm with no gain

有百害而无一利

Yǒu bǎihài ér wú yī lì

11

occupancy

占有率

Zhànyǒu lǜ

12

to have equal shares

平分秋色

Píngfēnqiūsè

13

to compete

竞争

Jìngzhēng

14

cruel; brutal

残酷

Cánkù

15

survival of the fittest

优胜劣汰

Yōushèngliètài