Final Review Flashcards Preview

一对二 - 听写:English > Final Review > Flashcards

Flashcards in Final Review Deck (68):
1

gòngxiǎng

共享

2

lǎoshàojiēyí

老少皆宜

3

láirìfāngcháng

来日方长

4

jiǎngjiu

讲究

5

tánhuāyīxiàn

昙花一现

6

diǎnxíng

典型

7

jìnzhǎn

进展

8

piānpì

偏僻

9

jǔsàng

沮丧

10

lángbèi

狼狈

11

tóujī

投机

12

méngfā

萌发

13

jìhuì

忌讳

14

xiéyīn

谐音

15

dǎzhé

打折

16

chīxiāng

吃香

17

yīxiāngqíngyuàn

一厢情愿

18

qíshì

歧视

19

xiāngpèi

相配

20

wàiháng

外行

21

zuòlìbù'ān

坐立不安

22

gānshè

干涉

23

dǎfa

打发

24

jīlěi

积累

25

guòyǐn

过瘾

26

jiǎodù

角度

27

túyǒuqímíng

徒有其名

28

miǎnqiǎng

勉强

29

jíxiàn

极限

30

tiǎozhàn

挑战

31

shòuyì

受益

32

còuhe

凑合

33

bùfáng

不妨

34

wéiyī

唯一

35

sǔnkuǎn

损款

36

xiǎngyìng

响应

37

shēnbùyóujǐ

身不由己

38

piànmiàn

片面

39

chāyì

差异

40

guòyú

过于

41

yǒubǎihài'érwúyīlì

有百害而无一利

42

duìzhèngxiàyào

对症下药

43

shìhéérzhǐ

适合而止

44

yuánqì

元气

45

hòuyízhèng

后遗症

46

guòmǐn

过敏

47

mǐngǎn

敏感

48

měikuàngyùxià

每况愈下

49

dānyōu

担忧

50

yīlàixìng

依赖性

51

jiāndū

监督

52

tuìhuà

退化

53

qiúzhù

求助

54

tuányuán

团圆

55

láilóngqùmài

来龙去脉

56

bǎoyòu

保佑

57

chōngyù

充裕

58

fēnghòu

丰厚

59

qiǎngshǒu

抢手

60

ěrshúnéngxiáng

耳熟能详

61

shèzú

涉足

62

shíyǒubājiǔ

十有八九

63

fǒurèn

否认

64

zhèngbǐ

正比

65

jǔzúqīngzhòng

举足轻重

66

wúyònggōng

无用功

67

wùdǎo

误导

68

zhīmíngdù

知名度