1.1 Flashcards Preview

一对二 - 听写:English > 1.1 > Flashcards

Flashcards in 1.1 Deck (36)
Loading flashcards...
1

to share

共享

Gòngxiǎng

2

for all ages

老少皆宜

Lǎoshào jiē yi

3

to hesitate

犹豫

Yóuyù

4

after everything is said and done

毕竟

Bìjìng

5

there will be plenty of time (别焦急)

来日方长

Láirìfāngcháng

6

besides; additionally

再说

Zàishuō 

7

lavish

大手大脚

Dàshǒudàjiǎo

8

to spend cash

破费

Pòfèi

9

to regard someone as an outsider

见外

Jiàn wài

10

fertilizer; manureFéi

11

malnutrition; undernourishment

营养不良

Yíngyǎng bùliáng

12

causes one to build character

怡情养性

Yí qíng yǎngxìng

13

precious

宝贝

Bǎobèi

14

sunbath

日光浴

Rìguāngyù

15

shady and cool

阴凉

Yīnliáng

16

sunscreen

防晒

Fángshài

17

to prune

剪枝

Jiǎn zhī

18

dis-infestation

除虫

Chú chóng 

19

to pay attention to

讲究

Jiǎngjiù

20

flowering

花性

Huā xìng

21

pampered

娇贵

Jiāoguì

22

wither

花谢

Huā xiè

23

shortlived

昙花一现

Tánhuāyīxiàn

24

to enjoy watching... to the fullest

一饱眼福

Yī bǎo yǎnfú

25

fact finding

实地调查

Shídì diàochá

26

night owl

夜猫子

Yèmāozi

27

to faint; to feel faint

昏昏沉沉

Hūn hūn chénchén

28

undergraduate course

本科

Běnkē

29

to stutter

磕磕巴巴

Kē ke bābā

30

handsome

英俊

Yīngjùn