13. Mångkulturell vardag Flashcards Preview

ABI: Ruotsi > 13. Mångkulturell vardag > Flashcards

Flashcards in 13. Mångkulturell vardag Deck (96):
1

elinolot

levnadsförhållanden, -förhållandena

2

erityispiirre

ett särdrag, särdraget, särdrag, särdragen 5

3

inhimillisyys

mänsklighet, -en

4

juurettomuus

rotlöshet, -en

5

juuret

(en rot, roten), rötter, rötterna 3

6

kehitysmaa

ett u-land, u-landet, u-länder, u-länderna 3*

7

kokemus

en erfarenhet, erfarenheten, erfarenheter, erfarenheterna 3

8

koti-ikävä

hemlängtan (tpm)

9

kotikielen opetus

hemspråksundervisning, -en

10

kotimaa

ett hemland, hemlandet, hemländer, hemländerna 3*

11

kulttuuriero

en kulturskillnad, kulturskillnaden, kulturskillnader, kulturskillnaderna 3

12

kärsimys

lidande, -t

13

köyhyys

fattigdom, -en

14

luonnonmullistus

en naturkatastrof, naturkatastrofen, naturkatastrofer, naturkatastroferna 3

15

maahanmuuttaja, siirtolainen

en invandrare, invandraren, invandrare, invandrarna 5; en immigrant, immigranten, immigranter, immigranterna 3

16

maahanmuutto

invandring, -en; immigration, -en

17

maastamuutto

utvandring, -en; emigration, -en

18

maastamuuttaja

en utvandrare, utvandraren, utvandrare, utvandrarna 5; en emigrant, emigranten, emigranter, emigranterna 3

19

muukalainen

en främling, främlingen, främlingar, främlingarna 2

20

muukalaisvihamielisyys

främlingsfientlighet, -en

21

nälkä

hunger, -n

22

nälänhätä

svält, -en

23

oikeudenmukaisuus

rättvisa, -n

24

oikeus

en rättighet, rättigheten, rättigheter, rättigheterna 3

25

oleskelulupa

ett uppehållstillstånd, uppehållstillståndet, uppehållstillstånd, uppehållstillstånden 5

26

olot, olosuhteet

(ett förhållande, förhållandet), förhållanden, förhållandena 4

27

pako

en flykt, flykten, flykter, flykterna 3

28

pakolainen

en flykting, flyktingen, flyktingar, flyktingarna 2

29

pakolaisleiri

ett flyktingläger, flyktinglägret, flyktingläger, flyktinglägren 5

30

paluumuuttaja

en återflyttare, återflyttaren, återflyttare, återflyttarna 5

31

paluumuutto

återflyttning, -en

32

passi

ett pass, passet, pass, passen 5

33

puute

brist på ngt

34

rasismi

rasism, -en

35

rauha

fred, -en

36

rikkaus

rikedom, -en

37

sananvapaus

yttrandefrihet, -en

38

selkkaus

en konflikt, konflikten, konflikter, konflikterna 3

39

sorto

förtryck, -et

40

sulautuminen (yhteiskuntaan)

integration, -en (i samhället)

41

suoja, turva

ett skydd, skyddet, skydd, skydden 5

42

suvaitsevaisuus

tolerans, -en

43

syrjintä

diskriminering, -en

44

tasa-arvo

jämlikhet, -en; jämställdhet, -en

45

turvallisuus

trygghet, -en; säkerhet, -en

46

turvapaikanhakija

en asylsökande, asylsökanden, asylsökande, asylsökandena 5

47

turvapaikka

en asyl, asylen, asyler, asylerna 3

48

turvapaikkahakemus

en asylansökan, asylansökan, asylansökningar, asylansökningarna (ep.)

49

työttömyys

arbetslöshet, -en

50

ulkomaat

utland, -et

51

uskonnonvapaus

religionsfrihet, -en

52

vaino

en förföljelse, förföljelsen, förföljelser, förföljelserna 3

53

vainota

förfölja, förföljer, förföljde, förföljt 2

54

vakaumus

en övertygelse, övertygelsen, övertygelser, övertygelserna 3

55

vanki

en fånge, fången, fångar, fångarna 2

56

vapaus

frihet, -en

57

vastuu jostakin

ett ansvar, -et för ngt

58

velvollisuus

en skyldighet, skyldigheten, skyldigheter, skyldigheterna 3

59

viisumi

ett visum, visumet, visum, visumet 5

60

viranomainen

en myndighet, myndigheten, myndigheter, myndigheterna 3

61

vuoropuhelu

en dialog, dialogen, dialoger, dialogerna 3

62

väkivalta

våld, -et

63

Yhdistyneet kansakunnat (YK)

Förenta nationerna (FN)

64

ymmärrys

förståelse, -n

65

anoa turvapaikkaa

söka, söker, sökte, sökt 2 asyl

66

edistää

främja, främjar, främjade, främjat 1

67

hyväksyä

acceptera, accepterar, accepterade, accepterat 1

68

joutua jonkun koettelemaksi

drabbas, drabbas, drabbades, drabbats 1 av ngt

69

kuolla nälkään

dö, dör, dog, dött (ep.) av hunger; svälta, svälter, svalt, svultit 4 ihjäl

70

käännyttää, karkottaa

avvisa, avvisar, avvisade, avvisat 1

71

myöntää oleskelulupa

bevilja, beviljar, beviljade, beviljat 1 uppehållstillstånd

72

myöntää turvapaikka

bevilja, beviljar, beviljade, beviljat 1 asyl

73

osoittaa mieltään jotakin vastaan

demonstrera, demonstrerar, demonstrerade, demonstrerat 1 mot ngt

74

paeta

fly, flyr, flydde, flytt 3

75

palata takaisin

åka, åker, åkte, åkt 2 tillbaka; återvända, återvänder, återvände, återvänt 2

76

poiketa jostakin

avvika, avviker, avvek, avvikit 4 från ngt

77

rikastuttaa

berika, berikar, berikade, berikat 1

78

sopeutua johonkin

anpassa, anpassar, anpassade, anpassat 1 sig till ngt

79

syrjiä

diskriminera, diskriminerar, diskriminerade, diskriminerat 1

80

säilyttää

bevara, bevarar, bevarade, bevarat 1

81

taistella jonkun puolesta / vastaan

kämpa, kämpar, kämpade, kämpat 1 för / mot ngt

82

tukea

stöda, stöder, stödde, stött 2

83

vastustaa jotakin

motsätta, motsätter, motsatte, motsatt (ep.) sig ngt

84

etninen

etnisk, -t, -a

85

hengenvaarallinen

livsfarlig, -t, -a

86

inhimillinen

mänsklig, -t, -a

87

maailmanlaajuinen

global, -t, -a

88

monikulttuurinen

mångkulturell, -t, -a

89

oikeudenmukainen

rättvis, -t, -a

90

poliittinen

politisk, -t, -a

91

sosiaalinen

social, -t, -a

92

taloudellinen

ekonomisk, -t, -a

93

tasa-arvoinen

jämlik, -t, -a; jämställd, jämställt, jämställda

94

turvallinen

trygg, -t, -a; säker, säkert, säkra

95

vieras, outo

främmande (tpm)

96

väkivaltainen

våldsam, -t, -ma