11. Samhälle och ekonomi Flashcards Preview

ABI: Ruotsi > 11. Samhälle och ekonomi > Flashcards

Flashcards in 11. Samhälle och ekonomi Deck (121):
1

eduskunta

en riksdag, riksdagen, riksdagar, riksdagarna 2

2

eduskuntavaalit

ett riksdagsval, -et

3

ehdokas

en kandidat, kandidaten, kandidater, kandidaterna 3

4

enemmistö

en majoritet, majoriteten, majoriteter, majoriteterna 3

5

hallitus (maan)

en regering, regeringen, regeringar, regeringarna 2

6

hallitus (yhdistyksen)

en styrelse, styrelsen, styrelser, styrelserna 3

7

hyvinvointi (yhteiskunnallinen)

välfärd, -en

8

jäsen

en medlem, medlemmen, medlemmar, medlemmarna 2

9

kannattaja

en anhängare, anhängaren, anhängare, anhängarna 5

10

kansalainen

en medborgare, medborgaren, medborgare, medborgarna 5

11

kansalaisaloite

ett medborgarinitiativ, medborgarinitiativet, medborgarinitiativ, medborgarinitiativen 5

12

kansanedustaja

en riksdagsledamot, riksdagsledamoten, riksdagsledamöter, riksdagsledamöterna 3*

13

kansanäänestys

en folkomröstning, folkomröstningen, folkomröstningar, folkomröstningarna 2

14

kokous

ett möte, mötet, möten, mötena 4

15

kunnallispolitiikko

en kommunalpolitiker, kommunalpolitikern, kommunalpoliker, kommunalpolitikerna 5

16

kunnallisvaalit

ett kommunalval, -et

17

kunnanhallitus

en kommunstyrelse, kommunstyrelsen, kommunstyrelser, kommunstyrelserna 3

18

kunnanvaltuusto

kommunfullmäktige

19

kysely

en enkät, enkäten, enkäter, enkäterna 3

20

lainsäädäntö

lagstiftning, -en

21

laki

en lag, lagen, lagar, lagarna 2

22

liike

en rörelse, rörelsen, rörelser, rörelserna 3

23

mielipide (yleinen)

en opinion, opinionen, opinioner, opinionerna 3

24

mielipide

en åsikt, åsikten, åsikter, åsikterna 3; en mening, meningen, meningar, meningarna 2

25

mielipidemittaus

en opinionsmätning, opinionsmätningen, opinionsmätningar, opinionsmätningarna 2

26

mielipidetutkimus

en opinionsundersökning, opinionsundersökningen, opinionsundersökningar, opinionsundersökningarna 2

27

ministeri

en minister, ministern, ministrar, ministrarna 2

28

neuvottelu

en förhandling, förhandlingen, förhandlingar, förhandlingarna 2

29

nukkuvien puolue

soffliggarna

30

nukkuvien puolueen jäsen

en soffliggare, soffliggaren, soffliggare, soffliggarna 5

31

nuorisovaltuusto

ungdomsfullmäktige

32

oikeisto

högern

33

oikeus johonkin

en rättighet, rättigheten, rättigheter, rättigheterna 3 till ngt; en rätt, rätten, rätter, rätterna 3 till ngt

34

oppositio

en opposition, oppositionen, oppositioner, oppositionerna 3

35

osallistuminen

deltagande, -t

36

perusturva

grundtrygghet, -en

37

politiikko

en politiker, politikern, politiker, politikerna 5

38

politiikka

politik, -en

39

protesti

en protest, protesten, protester, protesterna 3

40

puheenjohtaja

en ordförande, ordföranden, ordförande, ordförandena 5

41

puolue

ett parti, partiet, partier, partierna 3

42

puolueen jäsen

en partimedlem, partimedlemmen, partimedlemmar, partimedlemmarna 2

43

puoluejohtaja

en partiledare, partiledaren, partiledare, partiledarna 5

44

pääministeri

en statsminister, statsministern, statsministrar, statsministrarna 2 (pohjoism.); en premiärminister 2

45

päättäjä

en beslutsfattare, beslutsfattaren, beslutsfattare, beslutsfattarna 5

46

päätöksenteko

beslutsfattande, -t

47

päätös

ett beslut, beslutet, beslut, besluten 5

48

ruohonjuuritaso

gräsrotsnivå, -n

49

tuomioistuin

en domstol, domstolen, domstolar, domstolarna 2

50

uudistus

en reform, reformen, reformer, reformerna 3

51

vaalikausi

en mandatperiod, mandatperioden, mandatperioder, mandatperioderna 3

52

vaalikone

en valkompass, valkompassen, valkompasser, valkompasserna 3

53

vaalilupaus

ett vallöfte, vallöftet, vallöften, vallöftena 4

54

vaalit

ett val, valet, val, valen 5

55

vaihtoehtoliike

en alternativrörelse, alternativrörelsen, alternativrörelser, alternativrörelserna 3

56

vallanpitäjä

en makthavare, makthavaren, makthavare, makthavarna 5

57

valtio

en stat, staten, stater, staterna 3

58

vasemmisto

vänstern

59

vastustaja

en motståndare, motståndaren, motståndare, motståndarna 5

60

velvollisuus

en plikt, plikten, plikter, plikterna 3; en skyldighet, skyldigheten, skyldigheter, skyldigheterna 3

61

viranomainen

en myndighet, myndigheten, myndigheter, myndigheterna 3

62

virkamies

en tjänsteman, tjänstemannen, tjänstemän, tjänstemännen 5*

63

väestö

befolkning, -en

64

vähemmistö

en minoritet, minoriteten, minoriteter, minoriteterna 3

65

väittely jostakin

en debatt, debatten, debatter, debatterna 3 om ngt

66

yhteiskunta, yhteisö

ett samhälle, samhället, samhällen, samhällena 4

67

äänestäjä

en väljare, väljaren, väljare, väljarna 5

68

äänestäminen

röstande, -t

69

ääni

en röst, rösten, röster, rösterna 3

70

ääniharava

en röstmagnet, röstmagneten, röstmagneter, röstmagneterna 3

71

äänioikeus

en rösträtt, rösträtten, rösträtter, rösträtterna 3

72

BKT, bruttokansantuote

bruttonationalprodukt, -en

73

budjetti

en budget, budgeten, budgetar, budgetarna 2

74

inflaatio

inflation, -en

75

investointi

en investering, investeringen, investeringar, investeringarna 2

76

korko

en ränta, räntan, räntor, räntorna 1

77

laina

ett lån, lånet, lån, lånen 5

78

lama

en depression, depressionen, depressioner, depressionerna 3

79

luottokortti

ett kreditkort, kreditkortet, kreditkort, kreditkorten 5

80

maksukortti

ett betalkort, betalkortet, betalkort, betalkorten 5

81

nousukausi

en högkonjunktur, högkonjunkturen, högkonjunkturer, högkonjunkturerna 3

82

osakeyhtiö

ett aktiebolag, aktiebolaget, aktiebolag, aktiebolagen 5

83

osinko

en aktieutdelning, aktieutdelningen, aktieutdelningar, aktieutdelningarna 2

84

pankkitili

ett bankkonto, bankkontot, bankkonton, bankkontona 4

85

pikalaina

ett snabblån, snabblånet, snabblån, snabblånen 5

86

pääoma

ett kapital, kapitalet, kapital, kapitalen 5

87

pörssi

en börs, börsen, börser, börserna 3

88

pörssikurssi

en börskurs, börskursen, börskurser, börskurserna 3

89

taantuma

en lågkonjunktur, lågkonjunkturen, lågkonjunkturer, lågkonjunkturerna 3

90

talouspolitiikka

finanspolitik, -en

91

vero

skatt, -en

92

verotus

beskattning, -en

93

asettua ehdokkaaksi vaaleissa

ställa, ställer, ställde, ställt 2 upp i valet

94

herättää keskustelua

väcka, väcker, väckte, väckt 2 diskussion / debatt

95

investoida

investera, investerar, investerade, investerat 1

96

keskustella jostakin

diskutera, diskuterar, diskuterade, diskuterat 1 ngt

97

lyhentää lainaa

amortera, amorterar, amorterade, amorterat 1 ett lån

98

neuvotella

förhandla, förhandlar, förhandlade, förhandlat 1

99

osallistua johonkin

delta, deltar, deltog, deltagit 4 i ngt; engagera, engagerar, engagerade, engagerat 1 sig i ngt

100

ottaa lainaa

ta, tar, tog, tagit 4 ut ett lån

101

ottaa selvää jostakin

ta, tar, tog, tagit 4 reda på ngt

102

protestoida

protestera, protesterar, protesterade, protesterat 1

103

saada aikaan keskustelua

väcka, väcker, väckte, väckt 2 diskussion; skapa, skapar, skapade, skapat 1 debatt

104

säätää laki

stifta, stiftar, stiftade, stiftat 1 en lag

105

tehdä päätös

fatta, fattar, fattade, fattat 1 beslut

106

tulla valituksi

bli, blir, blev, blivit 4 (in)vald, valt, valda

107

valita

välja, väljer, valde, valt (ep.)

108

vastustaa jotakin

motsätta, motsätter, motsatte, motsatt (ep.) sig ngt; stå, står, stod, stått (ep.) emot

109

äänestää jotakuta

rösta, röstar, röstade, röstat 1 på ngn

110

äänestää tyhjää

rösta, röstar, röstade, röstat 1 blankt

111

julkinen

offentlig, -t, -a

112

kunnallinen

kommunal, -t, -a

113

liberaali

liberal, -t, -a

114

poliittinen

politisk, -t, -a

115

uudistusmielinen

reformvänlig, -t, -a

116

vanhoillinen

konservativ, -t, -a

117

yhteinen

gemensam, -t, -ma

118

yhteiskunnallinen

samhällelig, -t, -a; social, -t, -a

119

yhteiskuntakriittinen

samhällskritisk, -t, -a

120

yksimielinen

enhällig, -t, -a

121

yksityinen

privat, -, -a