16-08-19 Flashcards Preview

Grundläggande finansiell ekonomi NEG 100 > 16-08-19 > Flashcards

Flashcards in 16-08-19 Deck (20)
Loading flashcards...
1

1) Den som är motpart till någon som köpt en säljoption har _________ att _________ det
underliggande instrumentet.

A. rätten, sälja
B. skyldigheten, sälja
C. rätten, köpa
D. skyldigheten, köpa

D

2

2) Den starkaste förändringen på valutamarknaden från den svenska avregleringen i slutet av
1980-talet och framåt är:

A. Volatiliteten för kronans växelkurs har ökat
B. Värdet på svenska kronan har varit trendmässigt minskande jämfört med stora valutor som dollar och euro
C. Värdet på svenska kronan har varit trendmässigt ökande jämfört med stora valutor som dollar och euro
D. Omsättningen på valutamarknaden har ökatD

3

3) Fonder (mutual funds) ger investerare alla nedanstående fördelar utom

A. en högre avkastning än den genomsnittliga
B. en diversifiering av portföljen
C. lägre transaktionskostnader
D. professionell management och placeringsstrategi

A

4

4) Premien för en köpoption för terminskontrakt på obligationer stiger med
A. Lägre lösenpris och högre volatilitet
B. Högre lösenpris och högre volatilitet
C. Lägre lösenpris och lägre volatilitet
D. Högre lösenpris och lägre volatilitet

A

5

5) Hur delas normalt räntemarknaden in?

A. Obligationsmarknaden och aktiemarknaden
B. Obligationsmarknaden och derivatmarknaden
C. Penningmarknaden och obligationsmarknaden
D. Penningmarknaden och derivatmarknaden

C

6

6) Vilken av följande placerar har högst ägarandel på Stockholmsbörsen?
A. Svenska hushåll
B. Utländska placerare
C. Svenska staten
D. Värdepappersfonder

B

7

7) Vilket av nedanstående problem kännetecknade inte det s k skuggbankssystemet vid den
senaste finansiella krisen?
A. Moral hazard problem uppstod p g a insättargarantin
B. institutionerna i systemet hade stora motpartsrisker
C. institutionerna i systemet hade stora likviditetsrisker p g a kort upplåning
D. ratingföretagen som anlitades för att bedöma kreditrisker missbedömde riskerna

A

8

8) Problemet med adverse selection (negativt urval) kan förklara
A. varför banker kräver säkerheter av låntagare för att ge lån
B. varför banker har en komparativ fördel vid anskaffande av finansiella medel till företag
C. varför låntagare godtar att ge säkerheter för att garantera återbetalning av sina lån
D. alla tre alternativen ovan

D

9

9) Ett typiskt riskkapitalbolag har _______ investerare som bidrar med ________ finansiella belopp.
A. många, små
B. få, stora
C. många, stora
D. få, små

B

10

10) Om en bank har mer räntekänsliga skulder än räntekänsliga tillgångar kommer en ______ av räntan medföra att bankens vinst ________ .
A. höjning, ökar
B. höjning, minskar
C. minskning, minskar
D. minskning, blir oförändrad

B

11

11 ) Du funderar på att köpa aktier i ett bilföretaget Bilen och har följande information:
jämviktsräntan på obligationsmarknaden är 5 %,
bilindustrins P/E tal är 15,
vinst per aktie är 20 kronor,
förväntad utdelning är 15 kronor,
utdelningen förväntas öka med 5 % per år,
ditt avkastningskrav är 10 % och
förväntat pris om ett år är 200 kronor.
Vad värderar du aktien till enligt ”One-Period Valuation Model”?
A. 300 kronor.
B. 195 kronor.
C. 205 kronor.
D. 315 kronor.

B

12

12) Du funderar på att köpa aktier i ett bilföretaget Bilen och har följande information:
jämviktsräntan på obligationsmarknaden är 5 %,
bilindustrins P/E tal är 15,
vinst per aktie är 20 kronor,
förväntad utdelning är 15 kronor,
utdelningen förväntas öka med 5 % per år,
ditt avkastningskrav är 10 % och
förväntat pris om ett år är 200 kronor.
Vad värderar du aktien till enligt ”Price Earnings Valuation Method”?
A. 300 kronor.
B. 195 kronor.
C. 205 kronor.
D. 315 kronor.

A

13

13) Du funderar på att köpa aktier i ett bilföretaget Bilen och har följande information:
jämviktsräntan på obligationsmarknaden är 5 %,
bilindustrins P/E tal är 15,
vinst per aktie är 20 kronor,
förväntad utdelning är 15 kronor,
utdelningen förväntas öka med 5 % per år,
ditt avkastningskrav är 10 % och
förväntat pris om ett år är 200 kronor.
Vad värderar du aktien till enligt ”Gordon Growth Model”?
A. 300 kronor.
B. 195 kronor.
C. 205 kronor.
D. 315 kronor.

A

14

14 ) Enligt teorin om köpkraftsparitet påverkas valutakurser på lång sikt främst av att:

A. Länder har olika handelsrestriktioner.
B. Länder kan ha oligopol på olika varumarknaden.
C. Länder har olika prisnivåer.
D. Konsumenters preferenser för länders producerade varor är olika.

C

15

15 ) Enligt teorin om reala växelkursen påverkas den reala växelkursen på lång sikt främst av att:
A. Länder har olika räntenivåer.
B. Länder kan ha oligopol på olika varumarknaden.
C. Länder har olika prisnivåer.
D. Konsumenters preferenser för länders producerade varor är olika.

D

16

16) Avkastningskurvan för obligationer med olika löptid kan användas till prognoser. Vad innebär det att avkastningskurvan ser som nedan, enligt likviditetspremieteorin? (Pekar rakt upp)

A. Den korta räntan förväntas att sjunka.
B. Den korta räntan förväntas att öka kraftigt.
C. Den korta räntan förväntas bli oförändrad.
D. Den korta räntan förväntas att öka.

C

17

17) Hur kommer en finansiell placerare att agera utifrån följande information: räntan i USA är 2 procent, räntan inom EMU är 2 procent och den förväntade appreciering av euron mot dollarn är 1 procent?
A. Information är otillräcklig för att investeraren ska kunna fatta ett beslut.
B. Investeraren kommer att enbart investera i dollar.
C. Investeraren kommer att enbart investera i euro.
D. Investeraren kommer att investera både i dollar och euro.

C

18

18) Vad menar vi med ”realignment costs”?
A. Kostnader för företag när en fast växelkurs devalveras.
B. Växlingskostnader för företag vid flytande växelkurs.
C. Kostnader för företag för terminssäkring av valutor.
D. Ovanligt stort arbitrage.

A

19

19) Kinas centralbank har under ett flertal år haft en undervärderad valuta och banken genomför en steriliseringspolitik. Vad innebär detta?
A. Centralbanken köper upp utländsk valuta så att inte penningmängden i landet ökar.
B. Centralbanken säljer obligationer så att inte penningmängden i landet ökar.
C. Centralbanken köper USAs statsobligationer så att inte penningmängden i landet ökar.
D. Centralbanken kontrollerar kapitalflödet över gränserna så att inte penningmängden i landet ökar.

B

20

20) Om Sverige går med i EUs monetära union så kommer Riksbanken inte längre att kunna?

A. Använda penningpolitik till att stimulera BNP.
B. Använda penningpolitik till att nå inflationsmålet.
C. Använda växelkurspolitik till att stimulera BNP.
D. Använda skattepolitik till att nå inflationsmålet.

B