17-08-14 Flashcards Preview

Grundläggande finansiell ekonomi NEG 100 > 17-08-14 > Flashcards

Flashcards in 17-08-14 Deck (20)
Loading flashcards...
1

Argument för en reglering av en lägsta nivå på kapitaltäckningsgraden hos banker är
A. att banker annars blir olönsamma
B. att risken ökar för bankkonkurser som medför ökade kostnader för andra banker
C. att banker annars kan få konkurrensfördelar vid långivning och sparande
D. Alla tre alternativen ovan

B

2

Övervakande myndigheter försöker minska bankernas risktagande på tillgångsidan genom att:

A. reglera storlek på utlåningen till låntagare för olika lånekategorier som t ex bostadslån
B. förhindra att banker placerar i för riskabla tillgångar som t ex aktier
C. införa minimiräntor, s k räntegolv, på olika placeringar och lån
D. endast införa alternativ A och B ovan

D

3

Vilket av nedanstående alternative kännetecknar en indexfond?
A. låga fondavgifter
B. placerar i aktier så att fondens placeringar motsvarar ett aktieindex
C. avsaknad av experter för placeringsstrategier
D. alla tre ovanstående alternativ

D

4

Investeringsbanker är en finansiell institution som
A. sammanför inlåning från småsparare till stora lån
B. hjälper företag att skaffa kapital
C. placerar huvuddelen av sina tillgångar kommersiella instrument
D. gör alla tre alternativen ovan

B

5

En Hedgefond utmärker sig av att den
A. Söker efter placeringsalternativ med likartad riskprofil men med tillfälligt avvikande priser
B. Tar medvetet större risker än andra fonder för att öka förväntad avkastning vid sina placeringsval
C. Tar lägre risker än andra fonder vid sina placeringsval
D. Har som strategi att helt eliminera risker för placerarna

A

6

Vilken form av företagsfinansiering av investeringar är den mest betydande för företag i de flesta länder inkl Sverige
A. Finansiering via obligationslån
B. Finansiering via banker
C. Finansiering via fonder, finansbolag och försäkringsbolag
D. Finansiering på aktiemarknaden

B

7

Alla finansiella marknader har följande funktion:
A. Bestämmer nivån på räntan.
B. Möjliggör aktiehandel.
C. Ger möjlighet till lån.
D. Kanaliserar finansiella medel från sparare till låntagare.

D

8

När låntagaren ägnar sig åt aktiviteter som minskar förutsättningarna för att lånet kommer
att återbetalas föreligger _________ .

A. asymmetrisk information
B. adverse selection
C. moral hazard
D. bedrägeri

C

9

Räntan (yield to maturity) för ett ettårigt enkelt lån på 4000 kr som kräver en räntebetalning på 500 kr är
A. 5 procent
B. 8 procent
C. 12 procent
D. 12.5 procent

D

10

Vilket av följande företag är ett sk kreditratingföretag?
A. Bear Sterns
B. Standard & Poor’s
C. Merrill Lynch
D. Morgan Stanley

B

11

Vilken teori menar att obligationer med olika löptid är perfekta substitut och räntan på långa obligationer kommer att vara ett genomsnitt av räntan på korta papper?
A. Likviditetspreferensteorin.
B. Förväntningshypotesen.
C. Hypotesen om segmenterade marknader.
D. Likviditetspremieteorin.

B

12

Vilken teori menar att växelkursen på lång sikt kommer att vara lika med priset på en varukorg i land A dividerat med priset på samma varukorg i land B?
A. Ränteparitetsvillkoret.
B. Teorin om reala växelkurser.
C. Teorin om köpkraftsparitet.
D. Lagen om ett pris.

C

13

En orsak till PIIGS-ländernas problem var att ländernas realränta blev för låg, vilket bland annat ledde till
A. Överhettning av ekonomierna.
B. Appreciering av valutorna.
C. Låga löner.
D. Låg inflation.

A

14

Avkastningskurvan för obligationer med olika löptid kan användas till prognoser. Vad innebär det att avkastningskurvan är horisontell enligt likviditetspremieteorin?
A. Den korta räntan förväntas att öka kraftigt.
B. Den korta räntan förväntas att sjunka.
C. Den korta räntan förväntas bli oförändrad.
D. Den korta räntan förväntas att öka.

B

15

Hur kommer en finansiell placerare att agera utifrån följande information: räntan i USA är 5 procent, räntan inom EMU är 4 procent och den förväntade depreciering av dollarn mot euron är 2 procent?

A. Information är otillräcklig för att investeraren ska kunna fatta ett beslut.
B. Investeraren kommer att enbart investera i dollar.
C. Investeraren kommer att enbart investera i euro.
D. Investeraren kommer att investera både i dollar och euro.

C

16

Vad menar vi med realignment costs?

A. Växlingskostnader för företag vid flytande växelkurs.
B. Kostnader för företag för terminssäkring av valutor.
C. Kostnader för företag när en fast växelkurs devalveras.
D. Ovanligt stort arbitrage.

C

17

Grekland är med i EMU och genomför just nu en s.k. inre devalvering (intern devalvering). Vad menas med en inre eller intern devalvering?
A. Den nominella växelkursen deprecieras.
B. Den reala växelkursen deprecieras.
C. Lönekostnaderna sänks.
D. Den reala växelkursen apprecieras.

C

18

En depreciering av ett lands valuta kommer att leda till att

A. Importen ökar och exporten minskar.
B. Exporten ökar och importen minskar.
C. Både import och export ökar.
D. Både import och export minskar.

A

19

Internationella växelkursregimer kan analyseras med hjälp av ”trilemmat”, som postulerar att:
A. Ett land inte kan bedriva en självständig penningpolitik om man samtidigt har fasta växelkurser och obegränsad rörlighet för kapital.
B. Ett land inte kan bedriva en självständig penningpolitik om man samtidigt har rörliga växelkurser och obegränsad rörlighet för kapital.
C. Ett land inte kan upprätthålla fasta växelkurser om man samtidigt har begränsad rörlighet för kapital och bedriver en självständig penningpolitik
D. Ett land inte kan upprätthålla rörliga växelkurser om man samtidigt har obegränsad rörlighet för kapital och bedriver en självständig penningpolitik

A

20

Anta att stängningskursen för aktier i företaget Input Industrier är 100 kronor. Under kvällen kommer det fram ny information om företaget som indikerar att aktiepriset kommer att gå upp till 150 kronor nästa år. Aktiens jämviktsavkastning beräknas till 15 % och utdelning per aktie är 15 kronor. Ditt personliga avkastningskrav är 20 %. Vilket pris kommer aktien, enligt effektiva marknadshypotesen, att få när börsen öppnar igen?

A. 125 kronor.
B. 137,50 kronor
C. 130,50 kronor
D. 143,50 kronor.

D