2017-01-11 Flashcards Preview

Grundläggande finansiell ekonomi NEG 100 > 2017-01-11 > Flashcards

Flashcards in 2017-01-11 Deck (20)
Loading flashcards...
1

1) Finansmarknaden övervakas av ett antal institutioner. Vilken av följande institutioner hör inte till de övervakande institutionerna?

A. Riksbanken
B. Riksgälden
C. Finansinspektionen
D. Stockholmsbörsen

B

2

2) En omfattande avreglering av den svenska kredit- och valutamarknaden genomfördes under:

A. Andra halvan av 1970-talet
B. Inledningen av 1980-talet
C. Andra halvan av 1980-talet
D. Inledningen av 1990-talet

C

3

3) När det är de potentiella låntagare med högst kreditrisk som mest aktivt söker krediter så föreligger ________

A. asymmetrisk information
B. Negativt urval (adverse selection)
C. Riskfyllt beteende (moral hazard)
D. Bedrägeri

B

4

4) Banker har traditionellt:

A. Lånat ut pengar på kort sikt och finansierat detta med kortsiktig inlåning
B. Lånat ut pengar på lång sikt och finansierat detta med kortsiktig inlåning
C. Lånat ut pengar på lång sikt och finansierat detta med långsiktig inlåning
D. Lånat ut pengar på kort sikt och finansierat detta med långsiktig inlåning

B

5

5) Vilken av följande aktörer hade störst ägarandel av det samlade värdet av alla noterade företag på svenska marknadsplatser i december 2013.

A. Investeringsfonder
B. Utlandet
C. Banker
D. Icke-finansiella företag

B

6

6) Företag som ägnar sig åt att köpa listade företag på börsen och avregistrera dem kallas

A. Riskkapitalbolag
B. Hedgefonder
C. Finansbolag
D. Private-equity företag

D

7

7) En effekt som uppstår av en ”too-big-to-fail policy” dvs en policy som garanterar att stora banker skyddas från att gå i konkurs är att det ________ incitamenten för ________ hos stora banker.

A. minskar; moral hazard
B. ökar; moral hazard
C. minskar; adverse selection
D. ökar; adverse selection

B

8

8) Finansmarknaden brukar indelas i tre olika huvudsakliga marknader. Vilken av
nedanstående anger inte en av dessa tre?

A. Valutamarknaden.
B. Räntemarknaden.
C. Derivatmarknaden.
D. Aktiemarknaden.

C

9

9) Vilket alternativ stämmer inte överens med basfakta om det finansiella systemet?

A. Den finansiella sektorn är bland de mest reglerade sektorerna i ekonomin.
B. Företag finansierar huvudelen av sina investeringar genom att emittera aktier och obligationer.
C. Lånekontrakt är normalt mycket komplicerade dokument som ställer stora krav på låntagare.
D. Säkerheter är en viktig komponent i ett lånekontrakt både för företag och för hushåll.

B

10

10) Den starkaste drivkraften bakom utvecklingen av värdepapperiseringen (securitization) av bolån och konsumtionslån är:

A. Den ökade regleringen av alternativa finansiella instrument
B. Önskan från långivare inom bostadslåne- och konsumtionslånebranscherna att minska sin långivning inom dessa områden
C. Förbättrad datorteknologi
D. Minskade regleringar för
användandet av kreditkort

C

11

11) Enligt teorin om köpkraftsparitet påverkas valutakurser på lång sikt främst av:

A. Konsumenters preferenser.
B. Handelsrestriktioner.
C. Möjliga oligopol på olika varumarknaden.
D. Prisnivåer.

D

12

12) Enligt teorin om reala växelkursen påverkas den reala växelkursen på lång sikt främst av:

A. Konsumenters preferenser.
B. Handelsrestriktioner.
C. Möjliga oligopol på olika varumarknaden.
D. Prisnivåer.

A

13

13) Avkastningskurvan för obligationer med olika löptid kan användas till prognoser. Vad innebär det att avkastningskurvan ser som nedan, enligt likviditetspremieteorin? (Horisontell)

A. Den korta räntan förväntas sjunka.
B. Den korta räntan förväntas sjunka kraftigt.
C. Den korta räntan förväntas vara oförändrad.
D. Den korta räntan förväntas öka.

A

14

14) Kinas har ett stort bytesbalansöverkott och en fast växelkurs. Kinas centralbank agerar på kinesiska valutamarknaden genom att ______ utländsk valuta. Detta leder till att penningmängden ________, men centralbanken steriliserar effekten genom att ________.

A. köper upp, minskar, köpa USAs statsobligationer.
B. Säljer, ökar, sälja obligationer.
C. Köper upp, ökar, sälja obligationer.
D. Säljer, minskar, köpa USAs statsobligationer.

C

15

15) Finanskriser är vanligt förekommande i världen. Mishkin & Eakins menar att de flesta av dessa orsakas av :

A. Felhantering i samband med finansiell liberalisering.
B. Att länder har olika inflationstakt.
C. Asymmetriska störningar.
D. Finansiella bubblor.

A

16

16) Hur beräknas en akties P/E tal?

A. Aktiens pris dividerat med den förväntade avkastning du önskar på placeringen.
B. Aktiens pris dividerat med den förväntade generella räntenivån i ekonomin.
C. Aktiens pris dividerat med förväntad genomsnittlig avkastning på värdepapper.
D. Aktiens pris dividerat med den förväntade vinsten per aktie.

D

17

17) Anta att Riksbanken genomför en expansiv penningpolitik. På sikt finns det dock tre effekter som driver upp räntan igen. Vilken av följande driver INTE upp räntan?

A. Inflationseffekten.
B. Likviditetseffekten.
C. Prisnivåeffekten.
D. Inkomsteffekten.

B

18

18) Enligt den starka formen av den effektiva marknadshypotesen (EMH) gäller följande:

A. Arbitragemöjligheter finns om kvartalsrapporter analyseras.
B. Arbitragemöjligheter finns inte då priserna på den finansiella marknaden är korrekta och återspeglar marknadssituationen.
C. Arbitragemöjligheter finns om historisk utveckling analyseras.
D. Arbitragemöjligheter finns om man följer insiders köp och försäljning.

B

19

19) Anta att stängningskursen för aktier i företaget Bjur Industrier är 120 kronor. Under kvällen kommer det fram ny information om företaget som indikerar att aktiepriset kommer att gå upp till 180 kronor nästa år. Aktiens jämviktsavkastning beräknas till 10%, ditt avkastningskrav är 5% och utdelning per aktie är 15 kronor. Vilket pris kommer aktien, enligt EMH, att få när börsen öppnar igen?

A. 164 kronor.
B. 195 kronor
C. 177 kronor
D. 186 kronor.

C

20

20) Enligt teorin om segmenterade marknader har obligationer med olika löptid olika räntor eftersom

A. Obligationerna är perfekta substitut och räntan på långa obligationer kommer att vara ett genomsnitt av räntan på korta papper.
B. Obligationerna är inte perfekta substitut och räntan bestäms på olika marknader.
C. Obligationerna är perfekta substitut och räntan bestäms på olika marknader.
D. Obligationerna är inte perfekta substitut och räntan på långa obligationer kommer att vara ett genomsnitt av räntan på korta papper.

B