17-06-01 Flashcards Preview

Grundläggande finansiell ekonomi NEG 100 > 17-06-01 > Flashcards

Flashcards in 17-06-01 Deck (20)
Loading flashcards...
1

Finansmarknaden brukar indelas i tre olika huvudsakliga marknader. Vilken av nedanstående anger inte en av dessa tre?

A. Valutamarknaden.
B. Räntemarknaden.
C. Derivatmarknaden.
D. Aktiemarknaden.

C

2

Vilken av följande funktion uppfyller alla finansiella marknader?

A. Ger upphov till räntebestämning.
B. Möjliggör handel med aktier.
C. Ger möjlighet till lån.
D. Kanaliserar medel från sparare till investerare

D

3

Transaktionskostnader på de finansiella marknaderna är en delförklaring till
A. Att finansiella intermediärer och indirekt finansiering spelar en så stor roll på de finansiella marknaderna.
B. Att aktier och obligationer är en så viktig källa till företagens finansiering.
C. Att företag finansierar en större del av sina investeringar med aktier än via intermediärer.
D. inget av ovanstående alternativ.

A

4

Problem som uppstår p.g.a. asymmetrisk information före en transaktion genomförs kallas ________, och problem som uppstår p.g.a. asymmetrisk information efter transaktionen genomförts kallas ________.

A. adverse selection, moral hazard
B. moral hazard, adverse selection
C. conflicts of interest, advers selection
D. adverse selection, conflicts of interest

A

5

Ökad ränterisk ______________ finansiella innovationer.

A. ökar kostnaderna för
B. ökar efterfrågan av
C. minskar kostnaderna för
D. minskar efterfrågan av

B

6

Vilket alternativ stämmer inte överens med basfakta om det finansiella systemet?

A. Den finansiella sektorn är bland de mest reglerade sektorerna i ekonomin.
B. Företag finansierar huvudelen av sina investeringar genom att emittera aktier och obligationer.
C. Lånekontrakt är normalt mycket komplicerade dokument som ställer stora krav på låntagare.
D. Säkerheter är en viktig komponent i ett lånekontrakt både för företag och för hushåll.

B

7

Kreditransonering föreligger då en bank:

A. inte är villig att låna ut till en låntagare trots att den potentiella låntagaren är villig att betala en högre ränta än vad som normalt krävs för liknande lån
B. endast godtar att låna ut ett lägre belopp än vad låntagaren önskar låna
C. gör något av A eller B ovan
D. varken gör A eller B ovan

C

8

En typ av finansiell intermediär minskar problemet med moral hazard som uppkommer p g a principal-agent problemet

A. Riskkapitalbolag
B. Försäkringsbolag
C. Hedgefonder
D. Investeringsbanker

A

9

Elimineringen av riskfria vinstmöjligheter på terminsmarknader kallas för_______

A. spekulation
B. hedging
C. arbitrage
D. mark to market

C

10

Den som köpt en säljoption har _________ att _________ det underliggande instrumentet.

A. rätten, sälja
B. skyldigheten, sälja
C. rätten, köpa
D. skyldigheten, köpa

A

11

Åtta europeiska länder bildade 1979 det Europeiska Monetära Systemet, EMS, som blev en föregångare till EU:s monetära union. Länderna införde fasta växelkurser, men var mellan 1979-1987 tvungna att genomföra 11 stycken devalveringar/revalvering. Varför?

A. Investeringarna tog inte fart som förväntat.
B. Investeringarna blev för stora och dessa kunde leda till bubblor.
C. Ländernas inflationstakt skilde sig åt.
D. Transaktionskostnaderna minskade.

C

12

En orsak till PIIGS-ländernas problem var att ländernas:

A. Inflation blev för låg.
B. Nominell ränta blev för hög.
C. Realränta blev för hög.
D. Realränta blev för låg.

D

13

Sverige går in i en högkonjunktur. Vad händer på penningmarknaden enligt likviditetspreferensteorin?

A. Utbudskurvan skiftar höger och räntan sjunker.
B. Utbudskurvan skiftar vänster och räntan stiger.
C. Efterfrågekurvan skiftar höger och räntan ökar.
D. Ingen kurva förändras och räntan förblir densamma.

C

14

Om Riksbanken sänker reporäntan från -0,5% till -1% så kommer BNP att öka på
kort sikt. Inkomsteffekten, prisnivåeffekten och inflationseffekten påverkar räntenivån på lång sikt. Vilken är den mest troliga effekten på räntan på lång sikt?

A. Räntan kommer att bli högre än den ursprungliga räntenivån på -0,5%.
B. Räntan kommer att sjunka ytterligare till lägre än -1%.
C. Räntan kommer att stanna på -1%.
D. Räntan kommer att återgå till den ursprungliga räntenivån på -0,5%.

A

15

Du funderar på att köpa aktier i ett bilföretaget Bilen och har följande information:
o jämviktsräntan på obligationsmarknaden är 2%,
o bilindustrins P/E tal är 12,
o vinst per aktie är 20 kronor,
o utdelning per aktie är 15 kronor,
o tillväxten i aktiens utdelning förväntas bli 4%,
o ditt avkastningskrav är 5% och
o förväntat pris om ett år 300 kronor.
Vad värderar du aktien till enligt ”price earnings valuation method”?

A. 180 kronor.
B. 240 kronor.
C. 300 kronor.
D. 309 kronor.

B

16

16) Du funderar på att köpa aktier i ett bilföretaget Bilen och har följande information:
o jämviktsräntan på obligationsmarknaden är 2%,
o bilindustrins P/E tal är 12,
o vinst per aktie är 20 kronor,
o utdelning per aktie är 15 kronor,
o tillväxten i aktiens utdelning förväntas bli 4%,
o ditt avkastningskrav är 5% och
o förväntat pris om ett år 300 kronor.
Vad värderar du aktien till enligt ”one-period valuation model”?
A. 180 kronor.
B. 240 kronor.
C. 300 kronor.
D. 309 kronor.

C

17

Det finns tre realiteter gällande avkastningskurvan för obligationer med olika löptid.
Vilket av följande påstående är inte en av dessa realiteter (fakta)?
A. När korta räntor är höga så lutar avkastningskurvan uppåt.
B. Räntorna rör sig likadant.
C. När korta räntor är höga så lutar avkastningskurvan nedåt.
D. Avkastningskurvan lutar nästan alltid uppåt.

A

18

Vad är en lång valutaswapp?
A. Ett företag terminssäkrar framtida betalningar till utlandet.
B. Företag byter valutaströmmar med varandra under en tidsperiod på mindre än 2
dagar.
C. Ett företag terminsssäkrar framtida betalningar från utlandet.
D. Företag byter valutaströmmar med varandra under en tidsperiod på mer än 2
dagar.

D

19

Utgå ifrån obligationsmarknaden (lånemedelsteorin). Hushållens marginella sparbenägenhet ökar. Hur påverkas priset på obligationer och räntenivån i
ekonomin?
A. Både priset på obligationer och räntan i ekonomin sjunker.
B. Både priset på obligationer och räntan i ekonomin stiger.
C. Priset på obligationer stiger och räntan i ekonomin sjunker.
D. Priset på obligationer sjunker och räntan i ekonomin stiger.

C

20

Teorin om PPP (köpkraftsparitet) förklarar valutakurser på lång sikt. Vad är det som främst påverkar växelkurserna enligt PPP?
A. Prisnivåer.
B. Transportkostnader.
C. Ränteparitetsvillkoret.
D. Handelshinder.

A