VIKTIGT! Flashcards Preview

Grundläggande finansiell ekonomi NEG 100 > VIKTIGT! > Flashcards

Flashcards in VIKTIGT! Deck (32)
Loading flashcards...
1

Finansiella marknader 5 viktigaste roller

- Att förmedla betalningar av tjänster och tillgångar
- Att samordna olika aktörers tillgångar för att möjliggöra stora investeringar
- Att omfördela ekonomiska resurser över tiden och olika geografiska regioner
- Att hantera risk
- Att tillhandahålla information om priser.

2

Asymmetrisk information

Köparen och säljaren har olika information vid ex lån, värdering av aktie osv.

3

Adverse selection

Negativt urval. Exempelvis skapar en hög ränta ett negativt urval då det endast är dem som är villiga att betala ett högt pris som är den sämre kreditvärdigheten.

4

Moral hazard

Risken att människor uppför sig omoraliskt.
Ex tar ett lån för att spela men ansöker om ett lån för att lägga om taket eller ljuger för att få ut försäkringspengar.

5

Principal-agent problem

Det är inte alltid ägarna som sköter den löpande verksamheten, och de som sköter verksamheten kan sköta den på ett annat sätt än ägarna vill.

6

Random walk

Man kan aldrig förutspå hur en kurs ska gå längre fram då det finns en slumpmässighet, bara för en kurs har stigit under en längre tid betyder inte det att den ska fortsätta.

7

Money illusion

Man kan tro att man blir rikare och får större köpkraft trots att man inte får det eftersom inflationen jämnar ut ens inkomstökning.

8

Teorin om den effektiva marknaden

Teorin om den effektiva marknaden hävdar att marknaden är effektiv, dvs att marknadens prissättning alltid är rätt och att det inte går att överträffa marknaden i längden. Kort sagt säger den att priset på varan alltid återspeglar efterfrågan på varan.

Beräkning
Förväntad utdelning / Förväntad avk + förväntat pris / förväntad avk

9

Avkastningskurvan

Avkastningskurvan visar avkastningen (dvs räntan, eftersom räntan bestämmer avkastningen) på obligationer med olika löptid men samma risk, likviditet och skattebörda. Används för att illustrera hur aktörerna uppskattar den framtida risken och den framtida räntan.

10

Lutning på 4 räntekurvor

- Brant lutning uppåt - stor förväntad räntehöjning
- Moderat lutning uppåt - förväntar oförändrad ränta
- Horisontell kurva - räntesänkning (likviditetseffekten mindre än förväntningseffekten)
- Bran lutning nedåt - stor förväntad räntesänkning

11

Likviditet

Hur enkelt en tillgång kan omvandlas till pengar. Att vara likvid innebär att kunna genomföra sina betalningar på kort varsel utan större kostnader.

Ex Volvoaktie vs konst

12

Obligation

Lång löptid, från 1 år och uppåt. Ex kungpongobligation, nollkupongare

13

Terminer

Används ofta som en försäkring där man kommer överens om ett framtida värdet så man garanteras en viss avkastning, t.ex. låser växelkursen en månad framöver så man garanteras samma pengar tillbaka. Kan leda till både vinst och förlust, beroende på växelkurser och räntors utveckling i samhället.

14

Optioner

innebär att man har en valmöjlighet att genomföra affären.
Den som tecknar en köp- eller säljoption har rätt att köpa eller sälja ett underliggande instrument.

Köpt en säljoption: Rätten att sälja, företaget som ställt ut optionen är skyldig att sälja. Om köparen inte vill genomföra affären kostar det en premie.

15

Hedging

Investeringsstrategi där man minskar eller eliminerar risk.

16

Förväntningshypotesen

Obligationer med olika löptid kommer ha olika räntor. Dessa obligationer antas vara perfekta substitut.

17

Segmenterade marknader

Obligationer med olika löptid har olika marknader och är därför inte substitut.

18

Likviditetspremieteorin

Räntorna utgör genomsnitt av förväntade räntor under löptiden (som i förväntningshypotesen). Obligationer med olika löptid är substitut men inte perfekta substitut (som i teorin om segmenterade marknader). Men för att placerare ska välja långa löptider kräver de även en likviditetspremie som blir större ju längre löptiden är.

19

Finansiella marknader

Räntemarknaden, valutamarknaden och aktiemarknaden inte derivatmarknaden

20

Kreditmarknaden

Obligationsmarknaden och penningmarknaden, skuld och tillgångar

21

Nuvärde

Värdet av ett värdepapper idag med hänsyn till alla framtida intäkter:

PV= FV / 1 + i

22

Emittenten

Den som lånar pengar, t.ex. den som ger ut ett värdepapper för pengar eller ett företag som ger ut aktier och får pengar i gengäld.

23

Ränteswap

Två eller flera banker eller finansinstitutioner byter ränteinkomster eller utgifter med varandra utan att ändra posterna i balansräkningen

24

Lång valutaswap

Två företag som byter valuta med varandra under en längre tid mer än 2 dagar.

25

Lån med fast betalning (annuitetslån)

LV = FP ( 1- (1/1+i)n / i )

26

Kupongobligation

P = C x (1-(1/1+i)n/i) + FP/1+i n

27

Evighetsobligation:

P = C / i

28

Fisher-ekvationen

i = r + πe

r= i - πe

πe = i - r

29

Avkastning formel

R = (C + Pt+1 - Pt) / Pt

30

Durations gap

DUR = DUR a - L / A x DUR l