17-02-17 Flashcards Preview

Grundläggande finansiell ekonomi NEG 100 > 17-02-17 > Flashcards

Flashcards in 17-02-17 Deck (20)
Loading flashcards...
1

Vilken av nedanståen åtgärder är inte en reglering som Finansinspektionen infört i linje med internationella överenskommelser för att minska systemriskerna i banksystemet?

A. Krav på högre kapitalnivåer i bankerna.
B. Krav på att bankerna i mindre utsträckning lånar långt för att finansiera utlåning med kortare löptider.
C. Högre krav på likviditet i bankerna.
D. Möjligheten för Finansinspektionen att införa tillfälliga kontracykliska kapitalkrav.

B

2

Finansiella institutioner existerar för att de?

A. minskar informationsproblem och transaktionskostnader.
B. förbättrar förutsättningar för småsparare.
C. är inblandade i indirekt finansiering.
D. bidrar enligt alla alternativ ovan.

D

3

När priset på en kupongobligation minskar så har räntan, yield to maturity, ______ och den löpande avkastning _______.

A. minskat, minskat
B. ökat, ökat
C. minskat, ökat
D. ökat, minskat

B

4

Fisherekvationen anger att:

A. nominella räntan är lika med reala räntan plus förväntad inflation.
B. reala räntan är lika med nominella räntan minus förväntad inflation.
C. nominella räntan är lika med reala räntan minus förväntad inflation.
D. både alternativ A och B.

D

5

Vilket av nedanstående alternativ kännetecknar normalt inte ett riskkapitalbolag?

A. Riskkapitalbolaget finansierar endast ett eller ett fåtal nystartade företag.
B. Riskkapitalbolaget äger aktier i företag som det finansierar.
C. Riskkapitalbolagets investeringar är långsiktiga.
D. Riskkapitalbolaget agerar som rådgivare och assisterar företag som det finansierar

A

6

Utifrån _______ perspektiv, är bankers specialisering i kreditgivning svårförklarligt men är å andra sidan fullt förklarligt när man beaktar _______ problem.

A. moral hazard, diversifierings
B. Diversifierngs, moral hazard
C. adverse selection, diversifierings
D. diversifierings, adverse selection

D

7

Om en minskad ränta medför att marknadsvärdet på bankens eget kapital ökar innebär det att banken måste ha ett ___________ .

A. negativt durationsgap
B. positivt durationsgap
C. negativt inkomstgap
D. positivt inkomstgap

B

8

Om du köper terminskontrakt på obligationer så hoppas du att räntan ska _______ .

A. öka
B. falla
C. vara oförändrad
D. fluktuera

B

9

Om ett företag som får betalt för en försåld vara i euro om två månader vill eliminera växelkursrisken ska företaget

A. sälja euro på termin
B. köpa euro på termin
C. köpa euro på spotmarknaden
D. sälja euro på spotmarknaden

A

10

I kapitlet ”Vinner eller förlorar Sverige på att gå med i EU:s monetära union?” av Harry Flam anger författaren olika fördelar och nackdelar med ett medlemskap i EU:s monetära union. Vilket av nedanstående alternativ skulle inte gynnas av ett medlemskap enligt författaren?

A. Utrikeshandeln
B. Penningpolitiken
C. Internationella investeringar
D. Finansiell integration

B

11

Den marginella sparbenägenheten ökar i samhället. Vad händer på obligationsmarknaden enligt lånemedelsteorin?

A. Efterfrågekurvan skiftar till vänster och priset på obligationer sjunker.
B. Utbudskurvan skiftar till höger och räntan i ekonomin ökar.
C. Efterfrågekurvan skiftar till höger och räntan i ekonomin sjunker.
D. Både utbuds- och efterfrågekurvorna skiftar till höger och priset på obligationer ökar.

C

12

Statens budgetunderskott ökar och staten ökar sin upplåning. Vad händer på obligationsmarknaden enligt lånemedelsteorin?

A. Efterfrågekurvan skiftar till vänster och priset på obligationer sjunker.
B. Utbudskurvan skiftar till höger och räntan i ekonomin ökar.
C. Efterfrågekurvan skiftar till höger och räntan i ekonomin sjunker.
D. Utbudskurvan skiftar till vänster och priset på obligationer sjunker.

B

13

Sverige går in i en lågkonjunktur. Vad händer på obligationsmarknaden enligt lånemedelsteorin?

A. Obligationsmarknaden påverkas inte.
B. Efterfrågekurvan påverkas inte och utbudskurvan skiftar vänster.
C. Efterfrågekurvan skiftar till vänster och utbudskurvan påverkas inte.
D. Båda kurvorna skiftar vänster.

D

14

En appreciering av ett lands valuta leder till att:

A. Både import och export blir billigare.
B. Importen blir billigare och exporten dyrare.
C. Exporten blir billigare och importen dyrare.
D. Både import och export blir dyrare.

B

15

Vad menar vi med realignment costs?

A. Växlingskostnader för företag vid flytande växelkurs.
B. Kostnader för företag för terminssäkring av valutor.
C. Ovanligt stort arbitrage.
D. Kostnader för företag när en fast växelkurs devalveras.

D

16

Grekland är med i EMU, har Euro som valuta och genomför just nu en s.k. inre devalvering med stora kostnadsbesparingar. Vad förväntas följden bli?

A. Den nominella växelkursen kommer att deprecieras och konkurrenskraften förbättras.
B. Den nominella växelkursen kommer att apprecieras och konkurrenskraften förbättras.
C. Den reala växelkursen kommer att apprecieras och konkurrenskraften förbättras.
D. Den reala växelkursen kommer att deprecieras och konkurrenskraften förbättras.

D

17

Går Sverige med i EMU och inför Euron som valuta, kommer Riksbanken ge upp sin förmåga att:

A. Påverka ekonomin med penningpolitik.
B. Påverka ekonomin med finanspolitik.
C. Ändra skatter.
D. Öka offentliga utgifter.

A

18

Sverige går in i en högkonjunktur. Vad händer på penningmarknaden enligt likviditetspreferensteorin?

A. Utbudskurvan skiftar höger och räntan sjunker.
B. Efterfrågekurvan skiftar vänster och räntan sjunker.
C. Efterfrågekurvan skiftar höger och räntan ökar.
D. Ingen kurva förändras och räntan förblir densamma.

C

19

Om Riksbanken sänker reporäntan (tex från 2% till 1%) så kommer BNP att öka på kort sikt. Vilken är den mest troliga effekten på räntan på lång sikt?

A. Inkomsteffekten, prisnivåeffekten och inflationseffekten ser till att räntan blir högre än den ursprungliga räntan 2%.
B. Inkomsteffekten, prisnivåeffekten och inflationseffekten ser till att räntan förblir på denna nya nivå på 1%.
C. Inkomsteffekten, prisnivåeffekten och inflationseffekten ser till att räntan kommer tillbaks till den ursprungliga räntenivån på 2%.
D. Inkomsteffekten, prisnivåeffekten och inflationseffekten ser till att räntan sjunker ytterligare under 1%.

A

20

Valutamarknaden är den värdepappersmarknad med störst omsättning i Sverige. Vilket valutainstrument är vanligast på marknaden?

A. Avista.
B. Terminer.
C. Optioner.
D. Swappar.

B