37-39: Verbalizers present continuous Flashcards Preview

Speak Fluent Tibetan II > 37-39: Verbalizers present continuous > Flashcards

Flashcards in 37-39: Verbalizers present continuous Deck (21):
1


ཐབས་ཤེས་ བྱེད་ཀྱི།


tabshé chégyi - trying

2


ཁ་པར་གཏོང་གི་


kabar tongki - making a phone call

3


གླིང་ཁ་ ཏོང་གི་


lingka tongki - picnicking

4


ཆོས་བྱེད་ཀྱི་


chöchékyi - practicing dharma

5


རྐྱལ་རྒྱག་གི་


gyal kyakki - swimming

6


སྐད་རྒྱག་གི་


gakyakki - shouting

7


ལས་ཀ་བྱེད་ཀྱི་


léga chégyi - working

8


སྐད་ཆ་བྱེད་ཀྱི་


gécha chégyi - discussing

9


ཡི་གེ་ གཏོང་གི་


yiké tongki - sending a letter

10


སྐད་གཏོང་གི་


gétongki - calling

11


ལག་པ་ཏོང་གི་


lakpa་tongki - shaking hands

12


སྤོབས་པ་བྱེད་ཀྱི་


pobpa་chégyi - feeling confident

13


སྐྱོན་བརྗོད་བྱེད་ཀྱི་


gyonchö་chégyi - criticizing

14


སྐོར་ར་རྒྱག་གི་྄


gora chakki - circumambulating

15


དཔར་རྒྱག་གི།


par chakki - photographing

16


སྒོམ་རྒྱག་གི་


gom chakki - meditating

17


མོ་རྒྱག་གི་


mo chakki - doing a mok, divination

18


ཁ་ཆོད་རྒྱག་གི་


kacho chakki - covering

19


ཆུ་རྒྱག་གི་


chu chakki - watering

20


གྲ་སྒྲིག་ བྱེད་ཀྱི་


tratri chégyi - preparing

21


དཀའ་ལས་ རྒྱག་གི།


galé་gyakki - working hard