Lssn ༢༠ ཕྱག་ཚོད། ⏰ Flashcards Preview

Speak Fluent Tibetan II > Lssn ༢༠ ཕྱག་ཚོད། ⏰ > Flashcards

Flashcards in Lssn ༢༠ ཕྱག་ཚོད། ⏰ Deck (14):
1


ཉིན་གུང་ཆུ་ཚོད་ བཅུ་གཉིས།


nyin་kung chutso chunyi - twelve hour noon

2


ཆུ་ཚོད་


chu tso - clock/ time/ hour

3


མཚན་གུང་ཆུ་ཚོད་བཅུ་གཉིས།


tsenkung chutso chunyi - twelve midnight

4


སྐར་ཆ།


karcha- second

5


ཕྱག་ཚོད།


chaktso- (H) time, hour, wristwatch

6


ཡོལ་ནས་


yolné - ... past

7


ཟིན་པ་ལ།


zin pala - ...to

8


ཕྱེད་ཀ།


chéka - half

9


ལྔ་པ་ཟིན་པ་ལ་སྐར་མ་ཉི་ཤུ།


ngapa zinpala karma nyishu - 20 minutes to 5

10


དང་པོ་དང་ཕྱེད་ཀ།


dangpo dang chéka - half past one

11


སྐར་མ།


karma - minute

12


ཏག་ཏག།


taktak - exactly
ཆུ་ཚོད་དང་པོ་ཏག་ཏག། - exactly one o'clock

13


ཉིན་གུང་ཁ་ལ།


nyinkung kala - lunch

14


གུང་ཚེགས།


kung tsik - lunch