37-39 :Verbalizers present continuous Flashcards Preview

Speak Fluent Tibetan II > 37-39 :Verbalizers present continuous > Flashcards

Flashcards in 37-39 :Verbalizers present continuous Deck (17):
1


དགའ་པོ་བྱེད་ཀྱི་


keypo chégyi- liking, loving

2


ཆར་པ་གཏོང་གི་


charpa་tongki - raining

3


ཆང་ས་རྒྱག་གི་


changsa kyaki- getting married

5


སེམས་ཁྲེལ་བྱེད་ཀྱི


semtré་chégyi - worrying

6


བསམ་བློ་་གཏོང་གི་


semlo་tongki - thinking

7


ཡར་རྒྱས་གཏོང་གི་


yarkyé tongki - developing, improving

9


ཁབ་རྒྱག་གི་


kap་ kyakki - injecting

11


གཤག་བཅོས་བྱེད་ཀྱི་


shakcho chégyi - performing surgery

12


གཅིན་པ་གཏོང་གི་


chinpa tongki - urinating

13


ཁ་ལག་གཏོང་གི་


kalak་tongki - treating to meal

14


གཞས་གཏོང་གི་


shé་tongki - singing

15


ལམ་སྟོན་བྱེད་ཀྱི་


lamton chégyi- guiding, instructing

16


མེ་གཏོང་གི་


mé tongki - making a fire

18


ངོ་རྒོལ་བྱེད་ཀྱི་


ngo་kol chégyi - protesting

20


བྱམས་པོ་བྱེད་ཀྱི་


champo chégyi- showing affection

27


ཁ་རྒྱག་གི།


ka kyakki - closing (something)

31


ཆམ་པ་རྒྱག་གི་


champa་kyakki - catching a cold