Lsn 55-56 : it's time Flashcards Preview

Speak Fluent Tibetan II > Lsn 55-56 : it's time > Flashcards

Flashcards in Lsn 55-56 : it's time Deck (16):
1


གསུང་ཆོས་ཞུ་གར་འགྲོ་རན་


sungchö shukadroren - time to go attend teachings

2


ཁ་ལག་ཟ་གར་འགྲོ་རན་


kalasa kadroren - time to go eat

3


འགྲོ་རན་


droren - time to go

4


V+ རན་


ren - it's time to +V

5


ལྷམ་གོག་བརྗེ་རན་


lhamko chéren - time to change shoes

6


ནང་ལ་འགྲོ་རན་


nangla troren- time to go home

8


ཁོང་ཡོང་རན་


kongyong ren - time for him to come

9


རོགས་པ་བྱེད་རན་


rökpa chéren - time to help

10


ཀར་འགྲོ་རན་


kar droren - time to go ...

11


བེད་སྤྱོད་བྱེད་རན་


bécho chéren - time to use

12


ཚོང་ཁང་སྒོ་ཕྱེ་རན་


tsongkang gochéren - time for shop to open

13


བར་སེང་གཏོང་རན་


barseng tongren - time to have a break

14


ཆུ་ལེན་གར་འགྲོ་རན་


chulen kadroren - time to go fetch water

15


ངལ་གསོ་བརྒྱབ་ཀར་འགྲོ་རན་


ngalso gyekar droren - time to rest

16


ཤིང་ནགས་


shingké - forest

29


གཉིད་ཁུག་རན་


nyikuk ren - it's time to sleep