Lsn 51 : can do... Flashcards Preview

Speak Fluent Tibetan II > Lsn 51 : can do... > Flashcards

Flashcards in Lsn 51 : can do... Deck (10):
1


མོ་ཊ་གཏོང་ཐུབ་ཀྱི་


mota tong tupgyi - can drive cars

2


ཁ་ལག་ངག་ཐུབ་ཀྱི་


kalak ngak tupgyi - can place an order

3


སློབ་སྦྱོང་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་


lochong ché tupgyi - can study

4


ག་རེ་བྱས་སོང་


karé chasong - what happened?

5


ཡར་ལང་ཐུབ་ཀྱི་


yarlang tupgyi - can getup, stand up

6


དེབ་ཀློག་ཐུབ་ཀྱི་


teblok tupgyi - can read books

7


དངུལ་སྤྲོ་ཐུབ་ཀྱི་


ngultro tupgyi - can give money

8


བོད་ལ་འགྲོ་ཐུབ་ཀྱི་


pöla tro tupgyi - can go to Tibet

9


དུག་ལོག་འཁྲུད་ཐུབ་ཀྱི་


dulok tru tupgyi - can wash clothes

12


V+ ་ཐུབ་ཀྱི་


V + tupgyi - can + V