5.2 Flashcards Preview

报刊 - 其他的:汉字 > 5.2 > Flashcards

Flashcards in 5.2 Deck (22)
Loading flashcards...
1

旨在

Zhǐ zài

with the purpose of

2

腐败

Fǔbài

to be corrupted

3

承认

Chéngrèn

to admit

4

印度尼西亚

Yìndùníxīyà

印尼

5

仍然

Réngrán

6

宏观

Hóngguān

macro

7

微观

Wéiguān

micro

8

储蓄

Chúxù

to save; deposit

9

指数

Zhǐshù

index

10

成分

Chéngfèn

component

11

发行

Fāxíng

to publish

12

Yuè

to jump

13

崛起

Juéqǐ

to spring up

14

瞩目

Zhǔmù

to focus one's attention on

15

角度

Jiǎodù

perspective; angle

16

阻碍

Zǔ'ài

to clog

17

因素

Yīnsù

factor

18

营销

Yíngxiāo

to market

19

股票

Gǔpiào

stock

20

融资

Róngzī

to finance; financing

21

稳健

Wěnjiàn

steady

22

劣势

Lièshì

inferior position