4.1 Flashcards Preview

报刊 - 其他的:汉字 > 4.1 > Flashcards

Flashcards in 4.1 Deck (35):
1

Shuì

duty

2

税目

Shuìmù

tax items

3

关税

Guānshuì

tariff

4

待遇

Dàiyù

treatment

5

税率

Shuìlǜ

tax rate

6

通关

Tōngguān

to clear sth. through customs

7

确认

Quèrèn

to confirm

8

如期

Rúqí

as scheduled

9

减让

Jiǎn ràng

to subtract

10

Biǎo

list; table

11

核查

Héchá

to check

12

调整

Tiáozhěng

to adjust; to regulate

13

海关

Hǎiguān

customs

14

系统

Xìtǒng

system

15

实施

Shíshī

to put into practice

16

敏感

Mǐngǎn

sensitive

17

取消

Qǔxiāo

to cancel

18

成员

Chéngyuán

member

19

过渡

Guòdù

to transit

20

审批

Shěnpī

to examine and approve

21

程序

Chéngxù

formality

22

东盟

Dōngméng

ASEAN (Association of Southeast Asian Nations)

23

老挝

Lǎowō

Laos

24

万象

Wànxiàng

Vientiane; capital of Laos

25

文莱

Wén lái

Brunei

26

印度尼西亚

Yìndùníxīyà

Indonesia

27

马来西亚

Mǎláixīyà

Malaysia

28

菲律宾

Fēilǜbīn

Philippines

29

新加坡

Xīnjiāpō

Singapore

30

泰国

Tàiguó

Thailand

31

柬埔寨

Jiǎnpǔzhài

Kampuchea

32

缅甸

Miǎndiàn

Myanmar (Burma)

33

越南

Yuènán

Vietnam

34

按照

Ànzhào

according to...

35

据悉

Jùxī

it is reported...