7.2 Flashcards Preview

报刊 - 其他的:汉字 > 7.2 > Flashcards

Flashcards in 7.2 Deck (18):
1crazy

2

版本

Bǎnběn

edition

3

论证

Lùnzhèng

to demonstrate; demonstration

4

主任

Zhǔrèn

director

5

涉及

Shèjí

to deal with; to relate to

6

Miàn

side

7

地域

Dìyù

zone; section

8

着手

Zhuóshǒu

to set about

9

开发

Kāifā

to develop

10

文秘

Wénmì

secretary

11

针对

Zhēnduì

to point at

12

侧重

Cèzhòng

to emphasize particularly on

13

陆续

Lùxù

in succession

14

体系

Tǐxì

system

15

选拔

Xuǎnbá

to select

16

依据

Yījù

to base sth. on; basis

17

信度

Xìn dù

reliability

18

题库

Tíkù

test item bank