8.1 Flashcards Preview

报刊 - 其他的:汉字 > 8.1 > Flashcards

Flashcards in 8.1 Deck (29):
1

文件

Wénjiàn

document

2

施行

Shīxíng

to put into force

3

减免

Jiǎnmiǎn

to reduce; to remit

4

补贴

Bǔtiē

to subsidize

5

经费

Jīngfèi

fund

6

库存

Kùcún

stock; reserve

7

充裕

Chōngyù

abundant; plentiful

8

若干

Ruògān

a certain number or amount

9

调控

Tiáokòng

to regulate

10

牢固

Láogù

secure

11

耕地

Gēngdì

cultivated land

12

水利

Shuǐlì

water conservancy

13

设施

Shèshī

installation; facilities

14

储备

Chúbèi

to reserve; reserve

15

Jìng

net

16

阐述

Chǎnshù

to expound

17

单纯

Dānchún

simple; pure

18

财政

Cáizhèng

finance

19

中央财经领导小组

Zhōngyāng cáijīng lǐngdǎo xiǎozǔ

the Central Leading Group for Finance and Economy

20

国务院

Guówùyuàn

the State Council

21

中共中央

Zhōnggòng zhōngyāng

the Central Committee of the Communist Party of China (CCCPC)

22

增加收入增收

23

增加产量增产

24

减少负担减负

25

调整控制调控

26

粮食价格粮价

27

科学研究科研

28

供应和需求供求

29

国家情况国情