9.1 Flashcards Preview

报刊 - 其他的:汉字 > 9.1 > Flashcards

Flashcards in 9.1 Deck (23):
1case

2

戒毒

Jièdú

to abstain from drugs

3

Tuō

to recover from

4

化名

Huàmíng

acronym

5

照顾

Zhàogù

to take care of

6

十足

Shízú

downright; sheer

7

摆脱

Bǎituō

to get rid of

8

体征

Tǐzhēng

bodily sign

9

测试

Cèshì

to test

10

工程

Gōngchéng

project

11

模拟

Mónǐ

to simulate

12

标志

Biāozhì

to mark; mark

13

模式

Móshì

model

14

乌托邦

Wūtuōbāng

Utopia

15

操作

Cāozuò

to operate

16

推广

Tuīguǎng

to extend

17

湖南

Húnán

Hunan

18

禁毒

Jìndú

to fight drugs

19

禁吸

Jìn xī

to prohibit taking drugs

20

堵源截流

Dǔ yuán jiéliú

to restrict the influx of drugs

21

贩毒

Fàndú

drug trafficking

22

犯罪

Fànzuì

to commit a crime

23

案件

Ànjiàn

case