Afrikaans Flashcards Preview

Semester 6 > Afrikaans > Flashcards

Flashcards in Afrikaans Deck (39):
0

Small forehead

Klein voodoo

1

Eyes that are wide apart

Oe wat wyd uitmekaar is

2

A flat nose

N plat neus

3

Small chin

Klein ken

4

People with FAS are usually small for their age

Menses met FAS is gewoonlik Klein vir hulle ouderdom

5

Children and babies with FAS develop slowly and reach my stones late

Kinder seen babas met FAS ontwikkel stadig en bereik ontwikkelingsmylpale last

6

Was

You. By

7

Children with FAS have slow mental growth

Kinders met FAS se verstandelike ontwikkeling is stadig

8

Long term impact

Langtermyn impak

9

Children with FAS don't always have the ability to be independent adults

Kinders met FAS het nie altyd die Vermoe om onafhanklike volwassenes te word nie

10

People with FAS can be a burden to the community

Menses met FAS kan n lus word vir die gemeenskap

11

They can't always the right from wrong

Hulle kan nie altyd tussen reg en verkeerd on drake nie

12

They bet in trouble with the law

Hulle raak maklik by misdaad betrokke

13

Occupational therapists can help to better settle them in their environment

Arbeidsterapeute kan kelp dan hulle beter by hulle omgewing aanpas

14

Social workers can help them to get a grant

Maatakaplike werkers kan help om n toelaag te kry

15

There are many factors the contribute to the condition

Daar is baie faktore wat tot die toe stand bydra

16

FAS is permanent

FAS is permanent/onomkeerbaar

17

It is made up of the brain and spinal cord

Dit bestaan uit die brein en rugmurg

18

The brain tissue dies

Die brein weefsel sterf

19

Recover

Herstel

20

Raise your eyebrows

Lig u wenkbroue

21

Squeeze your eyes tight

Knyp u oe styf toe

22

Lift your shoulders against my hands

Lig u skouers teen my hande

23

Put your tongue in u kies

Sit u tong in u kies

24

Memory

Geheue

25

Repeat

Herhaal

26

Fold it in half

Vou Dit in die helfde

27

Bend

Buig

28

Continuous

Aanhoudende

29

Curable

Geneesbaar

30

Growth retardation

vertraagde groei

31

Intellectual disability

Verstandelike gestremdheid

32

Irreversible damage

Onomkeerbare skade

33

Take my fingers and squeeze them

Neem my fingers en druk hulle

34

I'm going to offer resistance. Work against me

Ek gaan weerstand bied. Werk teen my

35

I will move your arms back and forwards. You must offer resistance

Ek gaan dan u arms op druk en were af druk en u Moët weerstand bied

36

Lift your foot to touch my fingers

Lig u voet om aan my vinger te raak

37

Place your vinger op u neus and then touch it to my finger

Sit u vinger op up neus en raak dan aan my vinger

38

Place your left ankle on your right knee and slide it down to your right ankle

Sit u linkerhak op u regterknie en beweeg Dit af Na u regterenkel