Examination Flashcards Preview

Semester 6 > Examination > Flashcards

Flashcards in Examination Deck (18):
0

I am going to examine you. It that ok?

Ngoku ndiza kuxilonga. Kulungile?

1

Please tell me when you feel pain

Ndicela undixelele xa uva ukuhlungu

2

Can I please examine your eyes?

Ndicela ukuxilonga amehlo akho, kulungile?

3

Don't worry, it won't hurt

Musa ukoyike akuzi kuba buhlungu

4

Look down

Jonga phantsi

5

Look up

Jonga phezulu

6

Follow my finger with your eyes

Landela umnwe wam ngemehlo qha

7

Close one eye and tell me when my finger is moving

Ndicela uvale elinye imehlo undixelele xa umnwe wam ushukuma

8

I am going to examine your face, it that ok?

Ngoku ndiza kuxilonga ubuso kulungile?

9

Blow out your cheeks

Ndicela uvuthele izidlele

10

Smile

Ndicela uncume

11

Open your mouth

Khamisa

12

Stick out your tongue

Ndicela uveza ulwimi

13

Lift your tongue

Nyusa ulwimi

14

Lift your shoulders

Nyusa amagxa

15

Lower your shoulders

Hlise amagxa

16

I am finished for now

Ndigqibile ngoku

17

Thank you for your time

Enkosi ngexesha lakho