Aikasarjat Flashcards Preview

Tilastotiede > Aikasarjat > Flashcards

Flashcards in Aikasarjat Deck (14):
1

Aikasarjat?

- tarkastellaan havaintoja, jotka on tehty samasta asiasta tai ilmiöstä säännöllisin väliajoin

y = f(t)

- yksinkertaisimmillaan kyse lineaarisesta riippuvuudesta, jolloin malliksi sopii regressiosuora

2

Trendi?

- kyse pitkän aikavälin kehityksen seuraamisesta
- yksinkertaisimmillaan neliösumman menetelmään pohjautuva trendisuoran yhtälö --> vastaa regressiosuoraa, jossa selitettävänä muuttujana aika

3

Aikasarjan 4 eri osatekijää eli komponenttia?

- trendi
- suhdannevaihtelu
- kausivaihtelu
- satunnaisvaihtelu

4

Sudannevaihtelu?

- riippuu koko talouden yleissuhdanteista
- aaltomainen käyrä, jonka aallonpituus vaihtelee --> aallonpituus useita vuosia
- ennustaminen ei onnistu hyvin
- mittarina bruttokansantuotteen muutosprosentti

5

Kausivaihtelu?

- jaksollinen vaihtelu
- liittyy yleensä vuodenaikoihin
- edellyttää havaintojen tekoa useammin vuodessa

6

Satunnaisvaihtelu?

- epäsäännöllinen vaihtelu
- voivat aiheuttaa esimerkiksi lakot, sodat, luonnoolosuhteet --> asioita, mitä ei pystytä ennakoimaan tai kuvaamaan matemaattisesti

7

Liukuvan keskiarvon menetelmä?

- käytetään eliminoimaan suhdenne-, kausi- ja satunnaisvaihteluita
- keskiarvot kuvaavat siten pitkän aikavälin kehitystä
- sopii menneen kehityksen tarkasteluun, mutta ei ennustamiseen

(y1+y2+y3...yk)/k.....(y2+y3+y4....yk)/k jne.

- jos jakson pituus 4, niin ensimmäistä keskiarvoa laskettaessa otetaan havainnot 1....4, toisessa 2..5, kolmannessa 3...6 jne
- k päätetään tilanteen mukaan --> jos jaksollisuutta, niin k:n arvo sama kuin jakson pituus
- jos k = parillinen --> lasketaan likuvien keskiarvojen keskiarvot pareittain --> ns. keskitetyt keskiarvot tulevat varsinaisten havaintoajankohtien kohdalle

8

Indeksi?

- kehitetty muuttujien tai muuttujaryhmien vertailun helpottamiseksi
- voidaan laskea periaatteessa millaiselle muuttujille tahansa --> useimmin käytettyjä hintaindeksit ja volyymi-indeksit
- yhden muuttujan kehitystä mittavia yksinkertaisia indeksejä tai usean muuttujan kehitystä mittaavia ryhmäindeksejä

9

Indeksin muodostaminen?

- valitun peruajankohdan havaintoarvo on indeksiluku 100 --> esim. 2005 = 100 --> indeksiluku muuttuu samassa suhteessa kuin havaintoarvokin

10

Yksinkertainen indeksi?

- soveltuu ainoastaan yhden tuotteen tai palvelun hinnan tai määrän tarkasteluun
- perusaajan kohdan havaintoarvo on a0 ja vertailuajankohdan havaintoarvo an

In = 100 x (an/a0)

- prosentin merkkiä ei tässä yhteydessä kirjoiteta näkyviin
- usein hinnoissa käytetään merkintää p ja määrissä merkintää q?

11

Ryhmäindeksi?

- tarkasteltaessa monen tuotteen tai palvelun hintojen ja määrien muutosten yhteisvaikutusta
- laskemiseen erilaisia tapoja --> yhteistä mukana olevien muuttujien arvojen painotus

12

Inflaatio?

- rahan ostokyvyn laskemista
- mitataan kuluttajahintaindeksillä
- inflaatioprosentti --> kuluttajahintaindeksin 12 kk muutosprosentti
- toisinaan tarkastellaan vuosikeskiarvomuutosta eli kuukausittaisten indeksien aritmeettisen keskiarvon muutosta

13

nimellishintaindeksi ja reaalihintaindeksi?

- nimellishintaindeksi kun, esim. asuntojen hintaindeksi on laskettu euromääräisten muutosten mukaan

- reaalihintaindeksi, kun huomioidaan kuluttajahintojen muutos --> saadaan jakamalla nimellishintaindeksin pisteluku vastaavan ajankohdan ja vastaavan perusuvuoden kuluttajahintaindeksin pisteluvulla

14

Deflatointi ja inflatointi?

- suoritetaan indeksien avulla muuttamalla rahamäärä indeksien suhteessa
- käytettävä indeksi valitaan asiayhteyden mukaan
- lyhyemmällä aikavälillä käytetään kuluttajahintaindeksiä ja pidemmällä elinkustannusindeksiä

DEFLATOINTI:
- myöhempien ajankohtien euromäärät muutetaan aikaisemman ajankohdan rahan arvoa vastaaviksi

INFLATOINTI:
- kun euromäärät muutetaan myöhäisemmän ajankohdan rahan arvoa vastaaviksi