Tilastojen esittäminen Flashcards Preview

Tilastotiede > Tilastojen esittäminen > Flashcards

Flashcards in Tilastojen esittäminen Deck (10):
1

Frekvenssi ja suhteellinen frekvenssi?

- esiintymiskertojen lukumäärä = frekvenssi = f
- prosenttiosuus = suhteellinen frekvenssi
- voidaan laskea kaikentyyppisille muuttujille
- jos muttuja vähintään järjestysasteikollinen, voidaan laskea kumulatiivinen eli summafrekvenssi F

2

yksiulotteinen jakauma?

- kun tarkastellaan yhtä muuttujaa
- suora jakauma

3

kaksiulotteinen jakauma?

- kun halutaan tutkia kahden muuttujan välistä riippuvuutta
- ristiintaulukointi
- jatkuvaluonteisen muuttujan arvot luokiteltava ennen ristiintaulukointia

4

Ristiintaulukointiin liittyvät käsitteet?

- sarakemuuttujat ylhäällä --> tarkasteltavat asiat pannaan sarakkeiksi
- rivimuuttujat vasemmalla --> ne yksiköt, joiden kesken vertailut tapahtuu
- reunafrekvenssit oikealla
- frekvenssit = solufrekvenssejä

5

omavarainen taulukko?

- otsikon ja alaotsikoiden tai vastaavien selitteiden on yhdessä vastattava kysymyksiin, mitä, missä , milloin

6

Palkki- ja pylväskaavio?

- käytetään määrien ja määrien muutosten havainnollistamiseen
--> palkkeja käytetään, kun toinen muuttuja on luokittelu- tai laatueroasteikon muuttuja
--> pylväitä, kun molemmilla akseleilla on jatkuva-arvoinen ominaisuus

7

Histogrammi?

- toisissaan kiinni olevat pylväät
- kun kuvataan jatkuvan tai jakuvaluonteisen muuttujan frekvenssijakaumaa
- käyytetään luokiteltuja muuttujan arvoja

8

Ympyräkaavio?

- käytetään, kun kuvataan suhteellisia osuuksi
- epätarkka, sopii parhaiten mielenkiinnon herättämiseen ja summittaiseen kuvailuun

9

Viivakaavio?

- sopii yhden tai useamman havaintosarjon kehityksen arviointiin ja vertailuun
- kun erityisesti halutaan korostaa vaihtelua tai ajan mukana tapahtuvaa kehitystä
- pistekaavio, jonka pisteet yhdistetty viivalla
- molempien muuttujien oltava jatkuva-luonteisia

10

Hajontakaavio?

- pistekaavio
- kutakin havaintoyksikköä vastaa koordinaatiostossa piste, joka määräytyy kahden mitatun ominaisuuden mukaan
- tarkastellaan erityisesti muuttujien välistä riippuvuutta