Antiarytmika Flashcards

1
Q

Hvordan inddeles i antiarytmika?

A

Inddeles i 4 klasser (I-IV) baseret på stoffernes elektrofysiologiske profil (hvad det gør ved aktionspotentialet):

I. Klasse I er Na-kanalblokkere

II. Klasse II: Beta-blokkere er klassiske beta-adrenoceptor-antagonister

III. Klasse III er primært kaliumkanalblokkere

IV. Klasse IV er calciumantagonister

Og så er der en række, der falder uden for kategoi, bl.a. digoxin.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Use-dependency og reverse use-dependency

Hvad betyder det?
Og hvilke antiarytmika-grupper udviser det?
Og hvad er fordelene og ulemperne?

A

Use-dependency:
Farmaka i gruppe I (hæmmer Na-kanalen).
De har øget virkning, når cellen hyppigt bruger Na-kanaler som ved høje hjertefrekvenser.
Fordel: øget antiarytmisk virkning under takykardi
Ulempe: toksisk virkning på konduktionshastigheden under anstrengelsesudløst takykardi

Reverse use-dependency:
Klasse III-stofferne (kaliumkanalblokkere) forlænger refraktærperioden/QT-intervallet.
Det er mest effektivt ved bradykardi!
Ulempe: effektiv forlængelse af refraktærperioden under takykardi kan kræve så stor dosis, at der er risiko for bradykardiudløste efterpotentialer (torsades des pointes) i hvile

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Hvad forstås ved proarytmi
hvilke præparater giver det hyppigst?
og hvordan forebygges det?

Giv to eksempler på proarytmier og hvilke antiarytmika-grupper, der udløser dem.

A

Mange antiarytmika kan udløse nye arytmier hos patienten.
Nogen er klart mere hyppige end andre:
Ib: Lidokain
Ic: Flecainid, Propafenon,
III: sotalol, dronedaron og amiodaron.
Udenfor kategori: adenosin og vernakalant
Klasse Ia giver self også grundet QT-forlængelsen, men denne gruppe er afregistreret i DK.
Klasse II og IV giver uhyre sjældent proarytmi.

AV-blok ses nogenlunde hyppigt, takyarytmi sjældent.

Forebyggelse: God monitorering, kende risikofaktorer, måling af QRS-bredde eller -interval.
Plasmakoncentrationsmålinger har (bortset fra digoxin) ikke dokumenteret værdi i antiarytmisk behandling.

Proarytmi i klinikken 1: Torsades des pointes (Vridning af QRS omkring den isoelektriske linje) grundet den kaliumkanalblokerende effekt og dermed forlænget QT.
Klasse Ia og klasse III

Proarytmi i klinikken 2: Ventrikulær takykardi
Klasse Ic og i mindre grad klasse Ib.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Antiarytmika klasse Ia

 • Virkning
 • Hvor virker det?
 • Klinisk anvendelse
 • Proarytmi
 • Omfatter (præparateksempler)
A

Klasse: Ia

Virkning: Na-kanalblokkere + kaliumkanalblokerende effekt. På EKG ses det som QT-forlængelse.
Hæmmer ledningshastigheden og forlænger repolariseringsfasen.

Hvor virker det: Virker kun på supraventrikulærsiden.

Klinisk anvendelse: Meget sjældent - til konvertering og recidivforebyggelse af atrieflimren

Proarytmi: kan udløse Torsades des Pointes og VF eller polymorf VT

Omfatter: Kinidin, ajmalin og disopyramid, der alle tre er afregistrerede i DK, men kan skaffes på dispensation.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Antiarytmika klasse Ib

 • Virkning
 • Hvor virker det?
 • Klinisk anvendelse
 • Proarytmi
 • Omfatter (præparateksempler)
 • Bivirkninger
A

Klasse: Ib

Virkning: Na-kanalblokerende. Forkorter den samlede varighed af AP og forlænger ledningshastigheden. Udtalt use-dependency (øget virkning ved høje hjertefrekvenser)

Hvor virker det: Virker kun på ventrikulærsiden!

Klinisk anvendelse: til ventrikulær takykardi

Proarytmi: sjældent

Omfatter: Lidokain, mexiletin

Bivirkninger: Lidokain giver kvalme, opkastning, hypotension, paræstesier, konfusion, evt. kramper

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Antiarytmika klasse Ic

 • Virkning
 • Omfatter (præparateksempler)
 • Klinisk anvendelse og kontraindikationer
 • Proarytmi
 • Bivirkninger
A

Klasse: Ic

Virkning: Na-kanalblokkere. Aktionspotentialet er uændret. Hæmmer ledningshastigheden og automaticitet. Udviser use-dependency.

Omfatter: flecainid, propafenon

Klinisk anvendelse:
Flecainid: farmakologisk konvertering og forebyggelse af anfaldsvis AFLI (Kræver efterfølgende 2 døgns telemetri), effektivt til forebyggelse af WPW-takykardi (hæmmer accesorisk ledning)
Uegnet til AFLA. Kontraindiceret hos pt med kendt iskæmisk HS eller hjertesvigt.

Propafenon: Konvertering af AFLI af kort varighed (<7 døgn) og forebyggelse af anfaldsvis AFLI.
Virker desuden på VT. Samme kontraindikationer som for Flecainid.

Proarytmi: monomorf VT, VF eller polymorf VT

Bivirkninger: Både Flecainid og propafenon: hovedpine, svimmelhed, synsforstyrrelser, træthed, GI med bl.a. kvalme samt tremor

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Antiarytmika klasse II

 • Virkning
 • Proarytmi
 • Omfatter (præparateksempler)
 • Klinisk anvendelse og kontraindikationer
 • Bivirkninger
A

Klasse: II betablokkere

Virkning: Virker især hæmmende på de autonomt regulerede dele af impulsledningssystemet, dvs. sinusknuden og AV-knuden, men også på stress-induceret ventrikulær ekstrasystoli

Proarytmi: Uhyre sjældent

Omfatter: Metropolol (brand)

Klinisk anvendelse: frekvensregulering ved AFLI og AFLA samt til forebyggelse af supraventrikulære reentrytakykardier.
Desuden i behandling af iskæmi-associeret ventrikulær takykarytmi og kongenit langt QT-syndrom.
Kontraindiceret ved akut hjertesvigt, AV-blok/bradykardi, hypotension!

Bivirkninger: bradykardi, overledningsforstyrrelser og hjertesvigt kan udløses. Træthed, svimmelhed, impotens.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Antiarytmika klasse III

 • Virkning
 • Proarytmi
 • Omfatter (præparateksempler)
 • Klinisk anvendelse for de 3 nævnte præparater, inkl. bivirkninger
A

Klasse: III

Virkning: Primært kaliumkanalblokkere, dvs. de forlænger fase 3 af AP og dermed refraktærperioden.
På EKG ses det som QT-forlængelse.
Sotalol udviser reverse use dependency (virker bedst ved lav hjertefrekvens)

Proarytmi: Sotalol kan udløse Torsades des Pointes (sjældent amiodaron)

Omfatter: Sotalol, amiodaron, dronedaron

Klinisk anvendelse:
Sotalol: Ikke-specifik betablokker som desuden påvirker kaliumkanaler. Forebyggelse af ventrikulære takyarytmier og rytmestabiliserende behandling ved AFLI. Præparatet bør kun anvendes til pt med ICD grundet høj risiko for proarytmi.

Amiodaron: Multikanalblokker (natrium, kalium, adrenerge receptorer samt calciumantagonistisk virkning), der også hæmmer AV- og sinusknuden. Forlænger AP og refraktærperioden i både atrier og ventrikler. Det mest effektivt virkende antiarytmikum med virkning på både supra- og ventrikulære takyarytmier. Ingen negativ inotrop virkning. 
MANGE bivirkninger, reserveres til pt med behandlingsrefraktære arytmier.
Anvendes til ventrikulær takykardi. Anvendes i lavdosis til fastholdelse af sinusrytme ved paroxystisk ALFI. 

Dronedaron: Multikanalblokker (Na, K, antiadrenergt samt calciumantagonistisk virkning). Et dejoderet derivat af amiodaron, og derfor med færre bivirkninger.
Anvendes til paroxystisk og persisterende AFLI.

Bivirkninger:
Amiodaron: Hyppige og mangfoldige. Bradykardi. GI, smagsforstyrrelser, fotosensibilitet, muskelsvaghed, leverpåvirkning, bradykardi, pneumoni, gl. thyroidea-påvirkninger + mange, mange flere. Pt børe kontrolleres ofte for bl.a. lever- og thyreoidea-tal.
Dronedaron: hjerteinsufficiens, QT-forlængelse, GI, træthed, kraftesløshed, bradykardi mfl. Svært levertoksisk i enkelte tilfælde.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Antiarytmika klasse IV

 • Virkning
 • Proarytmi
 • Omfatter (præparateksempler)
 • Klinisk anvendelse og kontraindikationer
 • Bivirkninger
A

Klasse: IV

Virkning: calciumantagonister, der hæmmer AV-overledningen og i mindre omfang sinusknuden. Nogle calciumblokkere påvirker ikke AV-overledningen. Virker desuden kar-dilaterende (husk, at det også er antihypertensiva)

Proarytmi: Uhyre sjældent.

Omfatter: Verapamil og diltiazem

Klinisk anvendelse: Velegnet til behandling af arytmier, hvor AV-overledningen skal nedsættes, dvs. frekvensregulering af permanent AFLI, AVNRT og WPW-takykardi. Virker kun på supraventrikulærsiden!
+ til pt med angina
Kontraindiceret hos pt med hypotension (dvs. hæmodynamisk ustabile pt) og svær hjertesvigt.

Verapamil øger virkningen af dabigatran, hvorfor denne skal sænkes i dosis ved behandling med begge.
calciumantagonister kan forstærke effekten af betablokkeren og medfører negativ inotropi og AV-blok

Bivirkninger: Ødemer

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Antiarytmika uden for kategori: digoxin

 • Virkning
 • Indikation
 • Bivirkninger
A

Virkning: Digoxin hæmmer natrium-kalium-ATP’asen i myokardiecellerne. Påvirker hjertets elektrofysiologi via en central og perifer øget vagus-tonus, som medfører:
* Let nedsættelse af hjertets frekvens ved sinusrytme (negativ kronotrop effekt).
* En let hæmning af overledningen gennem AV-knuden (negativ dromotrop effekt).
* En forøgelse af myokardiets kontraktionskraft (positiv inotrop effekt).

Dosisafhængig effekt på myokardiecellens aktionspotentiale.
Samtidig behandling med tiazid-diuretika øger følsomheden for Digoxin.

Indikation: Frekvensregulering af persisterende og permanent AFLI med hurtig ventrikelfrekvens, specielt ved samtidig hjerteinsufficiens. INGEN forebyggende virkning på paroxystisk AFLI og kan ikke bruges til konvertering.

Bivirkning: Lavt terapeutisk index = stor risiko for forgiftning. Udover cerebrale og GI-symptomer ses sinusbradykardi, AV-blok, nodal takykardi, m.fl.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Antiarytmika uden for kategori: adenosin

 • Virkning
 • Indikation
 • Kontraindiceret
A

Virkning: påvirker relativt specifikt AV-knuden. Medfører kortvarig og total hæmning af AV-knuden.

Indikation: Kan kun anvendes iv og terminerer effektivt supraventrikulære takykardier, hvor AV-knuden indgår i arytmikarusellen (AVNRT, WPW).
Der er ingen effekt ved AFLI, kun forbigående AV-blok. Kan bruges til at demaskere AFLA, fordi flagrelinjen bliver synlig på EKG.

Kontraindiceret: astma-pt (provokerer anfald)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Antiarytmika uden for kategori: vernakalant

 • Virkning
 • Indikation
 • Kontraindikation
A

Indikation: Atrieselektiv kombineret natrium- og kalium-kanalblokker

Indikation: ved iv-infusion kan konvertere nyopstået AFLI til sinusrytme. Stoffet er mere effektivt end amiodaron.

Kontraindikation: Svær aortastenose, hypotension, hjertesvigt, AKS (indenfor den sidste måned), forlænget QT eller svær bradykardi, sinusknudedysfunktion eller AV-blok.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Konverterende og anfaldsforebyggende behandling: Supraventrikulær takykardi

A

Konvertering:
- Vagusstimulation
- Adenosin i.v. (udenfor kategori, kortvarig og total hæmning af AV-knuden)
- Verapamil i.v. (Klasse IV, calciumantagonist, der hæmmer AV-overledningen + sinusknuden)
- DC-konvertering

Forebyggelse:
Verapamil
β-blokker
Radiofrekvensablation

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

Konverterende og anfaldsforebyggende behandling: Atrieflimren < 48 timer (paroksystisk)

A

Konvertering:
DC-konvertering
Klasse Ic
Amiodaron
Vernakalant
Husk at AK-behandling indledes hurtigst muligt før kardioverteringen.

Forebyggende:
β-blokker
Klasse III
Klasse Ic

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

Konverterende og anfaldsforebyggende behandling: Atrieflimren > 48 timer (persisterende)

Farmakologisk konvertering < 7 dage

A

Konvertering:
DC-konvertering
Klasse Ic
Amiodaron
Vernakalant
Konvertering skal forudgås af 3-4 ugers AK-behandling eller øsofagus-ekko uden tegn på atriale tromber.

Forebyggelse:
β-blokker
Klasse III
Klasse Ic

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

Behandling af atrieflimren af kronisk karakter (permanent)

A

Konvertering og forebyggelse for nye anfald: Ikke aktuelt

Frekvensregulering med:
β-blokker
Verapamil
Digoxin

Livslang AK-behandling anbefales ved risikofaktorer for tromboemboli.

17
Q

Konverterende og anfaldsforebyggende behandling: Ventrikulær takykardi

A

Kovnertering:
DC-konvertering
Amiodaron
Lidocain

Forebyggelse:
Amiodaron
β-blokker
ICD (implanterbar defibrillator) ofte indiceret.

18
Q

Oprids kort de i 4 klasser (I-IV) antiarytmika + dem udenfor kategori og giv eksempler på præparaterne.

A

Klasse I er Na-kanalblokkere:
Klasse Ia: disopyramid, kinidin og ajmalin (alle tre afregistreret i DK)

Klasse Ib: Lidokain, mexiletin. Virker kun på ventrikulærsiden

Klasse Ic: flecainid og propafenon

Klasse II: Beta-blokkere - metoprolol,

Klasse III: kaliumkanalblokkere - Amiodaron, dronedaron og sotalol

Klasse IV: calciumantagonister - verapamil og diltiazem

Adenosin, digoxin (digitalis), vernakalant, ivabradin m.fl. falder uden for klassifikationen.