Aralin7:Organisasyon sa Negosyo Flashcards Preview

Ekonomiks9 Modyul 1 > Aralin7:Organisasyon sa Negosyo > Flashcards

Flashcards in Aralin7:Organisasyon sa Negosyo Deck (8)
Loading flashcards...
1

Ito ay negosyo na pagaari at pinamamahalaan ng isang tao

Sole Proprietorship

2

Isang organisasyong binubuonng dalawa or higit pa

Partnership

3

Dalawang uri ng Partnership

Limited partners or General Partners

4

Pantay pantay na pinangangasiwaan dito ang isang negosyo

General Partners

5

Ang partner dito ay pwedeng mamunuhan at hindi makisama sa pakikilahok sa pangangasiwa

Limited Partners

6

Ang pinakamasalimuot na organisasyon ng negosyo

Corporation/Korporasyon

7

Ang proseso ng Corporation/Korporasyon

Incorporation

8

Binubuo ng mga kasapi na karanjwang hindi baba sa 15 na miyembro

Cooperative