Aralin1:Kahulugan ng Ekonomiks Flashcards Preview

Ekonomiks9 Modyul 1 > Aralin1:Kahulugan ng Ekonomiks > Flashcards

Flashcards in Aralin1:Kahulugan ng Ekonomiks Deck (11)
Loading flashcards...
1

Ito ay nagmula sa salitang griyego na Oikonomea

Ekonomiks

2

Ano ang ibig sabihin ng Oikos?

Bahay

3

Ano ang ibig sabihin ng Nomos?

Pamamahala

4

Sino ang nag sabi nito? “Ang ekonomiks ay nagmula sa salitang griyego na oikonomia,ang oikos ay nangangahulugang ______ at nomos na ______ “

Viloria,2000

5

Sino ang nagsabi nito? “Ang ekonomiya at sambahayan ay maraming pagkakatulad”

Mankiw,1997

6

Ang _______ ay kaakibat ng buhay dahil sa limitasyon ang kakayahan ng tao at may limitasyon din ang iba pang pinagkukunang-yaman tulad ng yamang likas at kapital

Kakapusan

7

Ano ang apat na mahalagang konsepto ng Ekonomiks

Trade-off,Opportunity cost,Incentives,Marginal thinking

8

Ito ay ang pagpili o pagsakripisyo ng isang bagay kapalit ng ibang bagay

Trade-off

9

Ito ay tumutukoy sa halaga ng bagay o nang best alternative na handang ipagpalit sa bawat paggawa ng desisyon

Opportunity cost

10

ito ang mga inaalok ng mga lumilikha ng produksiyon at serbisyo

Insentibo/Incentives

11

Ang kasabihan sa ekonomiks

“Rational people think at the margin”