Aralin3:Pangangailangan at Kagustuhan Flashcards Preview

Ekonomiks9 Modyul 1 > Aralin3:Pangangailangan at Kagustuhan > Flashcards

Flashcards in Aralin3:Pangangailangan at Kagustuhan Deck (5)
Loading flashcards...
1

Ito ay ang mga bagay na dapat mayroon ang tao sapagkat kailangan niya nito sa kanyang pang araw araw na gawain

Pangangailangan

2

Ang mga akda ng aklat na “Microeconomics”,Nilalaman dito na
“Ang kagustuhan ng tao ay nagbabago at maaring madagdagan dahilan sa paglabas ng bagong produkto.”

McConnel ,Brue ,Barbiero (2001)

3

Siya ang gumawa ng “Theory of Human Motivation” at
“ang teorya ng Herarkiya ng pangangailangan “

Abraham Harold Maslow (1908-1970)

4

Limang napakaloob sa Teorya ng pangangailangan ni Maslow

* Pangangailangang Pisyolohikal
* Pangangailangang ng seguridad at kaligtasan
* Pangangailangang Panlipunan
* Pagkamit ng Respeto sa sarili at sa ibang tao
* Kaganapan Pagkatao

5

Mga salik na nakakaimpluwensya sa Pangangailangan at Kagustuhan

Edad,Antas ng Edukasyon,Katayuan sa Lipunan, Panlasa, Kita, Kapaligiran at klima