Aralin2: Ang kakapusan Flashcards Preview

Ekonomiks9 Modyul 1 > Aralin2: Ang kakapusan > Flashcards

Flashcards in Aralin2: Ang kakapusan Deck (7)
Loading flashcards...
1

Ito ay umiiral dahil limitado ang pinagkukunang yaman at wakang katapusang pangangailangan at kagustuhan ng tao

Kakapusan

2

Ito inilarawan ni ______ ang kakapusan bilang isang pamayanan na may limitadong pinagkukunang yaman na hindi kayang matugunan ang lahat ng produkto at serbisyo na gusto at kailangan ng tao

Gregory Mankiw (1997)

3

Ito ang paraan upang mapamahalaan ang limitadong kalagayan ng pinagkukunang yaman

Production Possibilities Frontier (PPF)

4

Isang modelo na nagpapakita ng mga estralehiya sa pag gamit ng mga salik upang makalikha ng produkto

Production Possibilities Frontier (PPF)

5

Sa pag gamit ng proseso na nabanggit kailangang isaalang alang ang mga hinuha na

* Mayroon lamang dalawang produktong maaaring likhain
* Ang pamayanan ay may limitadong resources (Fixed Supply)

6

Ang ibig sabihin nito ay “Other things being equal”

Ceteris Paribus

7

Ang punto na nasa labas ng kurba

Infeasible