Bible Flashcards Preview

Finnish - Naomi's decks > Bible > Flashcards

Flashcards in Bible Deck (80)
Loading flashcards...
0
Q

God created

A

Jumala loi

1
Q

The heavens

A

Taivaat

2
Q

On the surface

A

Pinalla

4
Q

God said

A

Jumalla sanoi

5
Q

In the beginning

A

Alussa

6
Q

beginning

A

alku

7
Q

to prove

A

osoittautua

8
Q

formless

A

vailla

9
Q

important

A

tärkeä

10
Q

part

A

osa

11
Q

worship (noun)

A

palvonta

12
Q

melody or tune

A

sävelmä

13
Q

ring or chime

A

soida

14
Q

take heart

A

rohkaistua

15
Q

turvautua

A

to resort to, take refuge in

16
Q

to resort to, take refuge in

A

turvautua

17
Q

to redeem

A

lunastaa

18
Q

lunastaa

A

to redeem

19
Q

sielu

A

soul

20
Q

soul

A

sielu

21
Q

servant

A

palvelija

22
Q

palvelija

A

servant

23
Q

considered, found

A

pidetä

24
Q

pidetä

A

considered, found

25
Q

syyllinen

A

guilty

26
Q

guilty

A

syyllinen

27
Q

uskollinen palvelija

A

faithful servants

28
Q

faithful servants

A

uskollinen palvelija

29
Q

wretched or miserable

A

kurja

30
Q

assure

A

vakuuttaa

31
Q

vakuuttaa

A

assure

32
Q

assuring

A

vakuutetaan

33
Q

perisynti

A

original sin

34
Q

original sin

A

perisynti

35
Q

synti

A

sin

36
Q

sin

A

synti

37
Q

vaikuttaa

A

to influence

38
Q

meihin kaikkiin

A

to us all

39
Q

to us all

A

meihin kaikkiin

40
Q

us

A

meihin

41
Q

meihin

A

us

42
Q

onnistu

A

succeed

43
Q

succeed

A

onnistu

44
Q

miellyttämään

A

to please, pleasing

45
Q

miellyttää

A

to please

46
Q

to please

A

miellyttää

47
Q

to please, pleasing

A

miellyttämään

48
Q

we can feel miserable

A

voimme tuntea olomme kurjaksi

49
Q

even

A

jopa

50
Q

jopa

A

even

51
Q

he ovat tehneet

A

they have done

52
Q

they have done

A

he ovat tehneet

53
Q

thought

A

ajatelleet

54
Q

ajatelleet

A

thought

55
Q

antaa heille anteeksi

A

to forgive them

56
Q

to forgive them

A

antaa heille anteeksi

57
Q

turvakaupunkijärjestely

A

arrangement of city of refuge

58
Q

arrangement of city of refuge

A

turvakaupunkijärjestely

59
Q

the elders

A

vanhimmat

60
Q

vanhimmat

A

the elders

61
Q

wrongdoer

A

väärintekijää

62
Q

väärintekijää

A

wrongdoer

63
Q

our refuge

A

turvamme

64
Q

turvamme

A

our refuge

65
Q

vanhin

A

elder

66
Q

elder

A

vanhin

67
Q

recover

A

toipua | toipumaan

68
Q

demand or require

A

vaatia

69
Q

demand or require (3d infinitive illative)

A

vaaditan

70
Q

mitä meiltä vaaditaan?

A

what is required of us?

71
Q

what is required of us?

A

mitä meiltä vaaditaan?

72
Q

so that

A

jotta

73
Q

we benefit

A

hyötyisimme

74
Q

hyötyisimme

A

we benefit

75
Q

put to account, benefit

A

hyötyä

76
Q

hyötyä

A

put to account, benefit

77
Q

grace

A

armo

78
Q

armo

A

grace

79
Q

perfect

A

täydellinen, täydellistä

80
Q

forgiveness

A

anteeksianto