Ból Flashcards Preview

Neuro > Ból > Flashcards

Flashcards in Ból Deck (69)
Loading flashcards...
1

Definicja bólu

doznanie (odczucie, przeżycie)

 • nieprzyjemne
 • jednocześnie zmysłowe i emocjonalne
 • związane z rzeczywistym lub potencjalnym uszkodzeniem tkanek lub opisywane w kategoriach takiego uszkodzenia

2

Cierpienie związane z bólem

Odczucie bólu zawsze powiązane jest z emocjami, nasila się pod wpływem lęku czy depresji i stanowi element szerszej reakcji na uszkodzenie jaką jest cierpienie

Cierpienie jest subiektywnym przeżyciem, niemożliwym do oceny przez otoczenie

3

Zachowanie bólowe

 • Możliwe do obserwacji lub rejestracji przez otoczenie, np. lekarza
 • Miarą zachowania bólowego jest raport chorego o nasileniu bólu, „cierpiący” wyraz jego twarz, liczba przyjmowanych tabletek przeciwbólowych
 • Zachowanie bólowe jest wyuczane i regulowane przez normy społeczne

4

Ból ostry i przewlekły

5

Ból ostry

 • Przyspieszenie tętna
 • Wzrost RR
 • Rozszerzenie źrenic
 • Potliwość
 • Hiperwentylacja
 • Zwiększona aktywność
 • Zachowanie ucieczkowe
 • Lęk

6

Ból przewlekły

 • Zaburzenia snu
 • Wzrost pobudliwości
 • Zaburzenia apetytu
 • Zaparcia
 • Spowolnienie psychoruchowe
 • Wycofanie się z życia
 • Depresja

7

Podział bólu ze względu na pochodzenie

• Somatogenny
• Neurogenny
• Psychogenny

8

Ból krzyża

 • somatogenny - stawy międzywyrostkowe
 • neurogenny - ucisk na korzeń
 • psychogenny - lęk, depresja

9

Struktury wewnątrzczaszkowe wrażliwe na ból (lokalizacja nocyceptorów)

 • Opona twarda
 • Zatoki i inne naczynia żylne
 • Naczynia tętnicze duże (na podstawie mózgu)
 • Tętnice oponowe
 • Pnie nerwów czaszkowych (V, IX, X)

10

Struktury zewnątrzczaszkowe wrażliwe na ból

 • Powłoki czaszki
 • Pnie tętnicze
 • Tkanki oczodołu (gałka oczna)
 • Jama nosa (ujścia zatok obocznych)
 • Ucho zewnętrzne i środkowe
 • Zęby
 • Mięśnie czepca, karku i żwacze
 • Górne nerwy rdzeniowe (korzenie Ś-1, C-2, C-3)

11

Wywiad

 • Początek bólu (okoliczności wystąpienia, poprzedzające urazy i zachorowania)
 • Przebieg choroby (ostry, podostry, narastający, przewlekły, nawracający, klasterowy)
 • Czas trwania bólu
 • Nasilenie, umiejscowienie i charakter bólu głowy
 • Objawy towarzyszące, poprzedzające (prodromalne, aura) i następowe
 • Czynniki nasilające i łagodzące
 • Wywiad rodzinny

12

Badania ogólne gdy ból 

MINIMUM:

 • Tętno, ciśnienie tętnicze, temperatura ciała
 • Wydolność krążenia, wątroby, nerek
 • Cechy infekcji ogólnej i miejscowej

13

Badanie neurologiczne w bólu

 • Stan przytomności/świadomości
 • Objawy oponowe
 • Dno oka (tarcza nerwu wzrokowego)
 • Objawy ogniskowe
 • Bolesność palpacyjna czaszki (t. skroniowa powierzchowna)
 • Stan emocjonalny
  • Lęk
  • Depresja

14

Badania dodatkowe

 • neuroobrazowanie
 • badanie PMR

15

Bóle głowy z punktu widzenia praktyki lekarskiej

 • Przygodne bóle głowy
 • Przewlekłe bóle głowy (stałe lub nawracające)
 • Ostre/podostre bóle głowy

16

Klasyfikacja bólów głowy

17

Migrena - co to i epidemiologia

 • Zespół chorobowy, prawdopodobnie uwarunkowany genetycznie, objawiający się napadami bólów głowy i objawów towarzyszących, o typowym, powtarzalnym przebiegu i czasie trwania od kilku do kilkudziesięciu godzin
 • częstość: 3 -10% populacji
 •  19 pozycja na liście WHO wszystkich chorób prowadzących do niepełnosprawności

18

Klasyfikacja migreny

1.1 Migrena bez aury
1.2 Migrena z aurą
1.3 Migrena przewlekła
1.4 Powikłania migreny
1.5 Migrena prawdopodobna
1.6 Zaburzenia napadowe, które mogą być związane z migreną

19

Objawy poprzedzające atak migreny

 • Prodromy (zwiastuny) – objawy wyprzedzające fazę bólową migreny na co najmniej kilkakilkanaście godzin, najczęściej w postaci zaburzeń emocji, nastroju, czynności wegetatywnych lub objawów zmysłowych (uczucie zmęczenia, zaburzenia koncentracji, uczucie sztywności karku, niewyraźne widzenie, ziewanie, bladość)
 • Objawy aury – objawy ubytkowe poprzedzające bezpośrednio fazę bólową migreny (mroczki, błyski, parestezje, niedowład połowiczy, afazja)

20

Aura

 • W pełni odwracalne objawy neurologiczne trwające 5-60 minut
 • Spadek regionalnego mózgowego przepływu krwi (znacznie powyżej progu niedokrwienia) rozpoczynający się od tyłu i stopniowo przesuwający się do przodu (szerząca się depresja korowa Leao – ang. spreading cortical depression)

21

Kryteria diagnostyczne migreny bez aury

• A. Co najmniej 5 napadów spełniających kryteria B-D
• B. Napady bólu głowy trwające 4 - 72 godziny (nie
leczone lub leczone nieskutecznie)
• C. Ból głowy ma dwie lub więcej z poniższych cech:

– Jednostronne umiejscowienie,
– Pulsujący charakter,
– średnie lub znaczne nasilenie bólu,
– Nasilanie się bólu przy rutynowej aktywności fizycznej (np. chodzenie, wchodzenie po schodach) lub unikanie takiej aktywności
• D. W czasie bólu głowy występują co najmniej:
– Nudności i/lub wymioty
– Foto- i/lub fonofobia
• E. Nieprzypisywany innemu zaburzeniu (Not better accounted for
by another ICHD-3 diagnosis)

22

Objawy napadu migreny bez aury

 • Czuciowe
  • Ból głowy
 • Zmysłowe
  • Fotofobia, fonofobia, nadwrażliwość na inne bodźce
 • Autonomiczne
  • Nudności/wymioty, zatrzymanie moczu / zwiększenie diurezy
 • Psychiczne
  • Zamącenie upośledzenie koncentracji i pamięci
  • Uczucie napięcia, wzmożona drażliwość
  • Obniżony nastrój, bezradność

23

Migrena z aurą podział

 • Migrena z typową aurą
  •  Aura z bólem głowy
  • Aura bez bólu głowy
 • Migrena z aurą z pnia mózgu (typu podstawnego)
 • Migrena połowiczo-poraźna
  • Rodzinna
  • Sporadyczna
 • Migrena siatkówkowa

24

Migrena z aurą pnia mózgu - objawy

 • Dyzartria
 • Zawroty głowy
 • Szum uszny
 • Osłabienie słuchu
 • Dwojenie
 • Ataksja
 • Obniżenie poziomu świadomości
 • Obustronne parestezje

25

Zaburzenia napadowe, któe mogą być związane z migreną

 • Nawracające zaburzenia żołądkowo-jelitowe
  • Cykliczne wymioty
  • Migrena brzuszna
   • Ból brzucha umiejscowiony w linii pośrodkowej, w okolicy pępka lub słabo zlokalizowany, tępy, przykry, silny
  • Co najmniej 2 objawy towarzyszące: brak łaknienia, nudności, wymioty, bladość
 • Łagodne napadowe zawroty głowy wieku dziecięcego
 • Łagodny napadowy kręcz karku

26

Powikłania migreny

 • Przetrwała aura bez zawału – przynajmniej jeden objaw aury trwający co najmniej tydzień i brak zawału mózgu w neuroobrazowaniu
 • Stan migrenowy – wyniszczający napad migrenowy trwający dłużej niż 72 godz. (napady migreny powtarzają się bez przerwy lub z przerwą krótszą niż 4 godziny)
 • Migrenowy zawał mózgu – co najmniej jeden objaw aury utrzymuje się dłużej niż 60 min; w ŚT/MRI ognisko niedokrwienia w regionie odpowiadającym za objawy aury; brak innych przyczyn zawału mózgu
 • Napad drgawkowy sprowokowany aurą – napad padaczkowy w trakcie bądź godzinę po napadzie migreny z aurą

27

Migrena przewlekła

 • Ból głowy obecny co najmniej 15 dni w miesiącu przez co najmniej 3 miesiące, przy czym co najmniej 8 dni w miesiącu ból ma charakter migrenowy
 • Początkowo typowe migrenowe bóle głowy
 • Zwiększanie częstości napadów w ciągu lat
 • Zanikanie typowych dla napadu migreny cech (nudności, foto- i fonofobii)
 • Dolegliwości przyjmują cechy napięciowego bólu głowy
 • Znaczna częś pacjentów nadużywa środków przeciwbólowych (polekowy ból głowy?)
 • Leczenie profilaktyczne jak w migrenie

28

Migrena - patofizjologia

 • Teoria naczyniowa – klasyczna
  • faza aury - skurcz naczyń
  • faza bólowa - rozkurcz naczyń
  • faza obrzękowa
 • Teoria neurogenna
  • zaburzenia funkcji podwzgórza
  • zaburzenia procesu antynocycepcji
  • zapalenie neurogenne
 • Teoria serotoninowa

29

Migrena - diagnostyka różnicowa

30

Zasady postępowania w migrenie

 • Leczenie przerywające napad
 • Leczenie profilaktyczne
 • Leczenie wspomagające

31

Leczenie przerywające napad migreny

Ból głowy

 • Kwas acetylosalicylowy (acetylosalicylan lizyny)
 • NLPZ (diklofenak, ibuprofen, naproksen)
 • Paracetamol
 • Tramadol
 • Ergotamina (+kofeina - Coffecorn)
  Dihydroergotamina sc, im, iv, aer
 • Tryptany
 • Opioidowe leki przeciwbólowe

 

DAWKA!!

32

Łagodne nasilenie napadu migreny - leki

Kwas acetylosalicylowy

33

Umiarkowane nasilenie napadu migreny - leki

 • NLPZ
 • Ergotamina
 • Rizatryptan
 • Sumatryptan
 • Zolmitryptan

34

Ciężkie nasilenie napadu migreny - leki

 • Rizatryptan
 • Sumatryptan s.c.
 • Zolmitryptan
 • DHE i.m.
 • Ergotamina

35

Bardzo ciężkie nasilenie napadu migreny - leki

 • DHE iv
 • Opioidy

36

Tryptany – agoniści receptorów 5HT1

 • Stosowane w przerywaniu napadu migreny
 • Nieskuteczne wobec objawów aury
 • Im wcześniej podane, tym lepiej
 • Działanie po kilkunastu min. od podania s.c. oraz po kilkudziesięciu min. od podania p.o.
 • Napad migreny może wpłynąć na farmakokinetykę tryptanów
 • Działanie niepożądane: poczucie ociężałości, uderzenia gorąca, zawroty głowy, męczliwość, senność, nudności, wymioty, ucisk w klatce piersiowej

37

Leczenie wspomagające w napadzie migreny - nudności i wymioty

Zawsze należy dołączyć lek przeciwwymiotny

 • Metoklopramid
 • Domperydon
 • Chlorpromazyna
 • Prochlorpromazyna

38

Leczenie profilaktyczne migreny - kiedy?

 • Częstość ataków migreny ≥1/tydzień
 • Przeciwwskazania lub brak skuteczności leczenia objawowego
 • Stosowanie leków przerywających napad co najmniej 2 razy w tygodniu
 • Warianty migreny (migrena hemiplegiczna, migrena podstawna, migrena z przedłużoną aurą)
 • Napady znacząco pogarszające komfort życia i zdolność do pracy pomimo ostrego leczenia

39

Leczenie profilaktyczne migreny - leki pierwszego rzutu

 • beta-blokery (propranolol, metoprolol, atenolol, nadolol, timolol)
 • blokery kanałów wapniowych (flunaryzyna)
 • leki p-padaczkowe (kwas walproinowy, topiramat)

40

Leki pierwszego rzutu w migrenie okołomiesiączkowej

 • tryptany (frowatriptan, naratriptan, zolmitriptan)
 • NSAIDs (naproxen, kwas mefenamowy)

41

Leki drugiego rzutu w profilaktyce migreny

 • Trójcykliczne anytdepresanty (amitryptylina, nortryptylina)
 • Lepiężnik (Petasistes Mill.; butterbur)
 • Netysergid
 • Toksyna botulinowa

42

Leczenie profilaktyczne migreny - metody niefarmakologiczne

 • Techniki relaksacyjne
 • Biofeedback
 • Trening kognitywno-behawioralny (trening radzenia sobie ze stresem)

43

Ból głowy typu napięciowego - epidemiologia, podział, przyczyna

 • 30-78% populacji ogólnej
 • Epizodyczny (rzadki, częsty) i przewlekły
 • Napięcie mięśni około-czaszkowych

44

Patofizjologia bólu głowy napięciowego

 • Zróżnicowana etiologia i patomechanizm (obwodowy i ośrodkowy)
 • Długotrwały skurcz mięśni (stres mięśniowy)
 • Stres psychospołeczny
 • Lęk
 • Depresja
 • Inne zaburzenia psychiczne
 • Dysfunkcja twarzowo-żuchwowa (dysfunkcja stawu skroniowo-żuchwowego)
 • Nadużywanie leków przeciwbólowych

45

Kryteria diagnostyczne napięciowego bólu głowy

 • A. Co najmniej 10 epizodów spełniających kryteria B-D
 • B. Ból głowy trwający od 30 minut do 7 dni
 • C. Ból głowy ma dwie lub więcej z poniższych cech:
  • Obustronne umiejscowienie,
  • Uciskowy (ściskający) a nie pulsujący charakter,
  • Łagodne lub umiarkowane nasilenie bólu,
  • Nie nasila się przy rutynowej aktywności fizycznej (np. chodzenie, wchodzenie po schodach)
 • • D. Obie następujące cechy:
  • Brak nudności i wymiotów (może wystąpić obniżone łaknienie)
  • Może towarzyszyć foto- lub fonofobia, ale nie oba objawy razem
 • E. Nieprzypisywanie innemu zaburzeniu

46

Leczenie bólu głowy napięciowego

 • Identyfikacja i eliminacja czynników stresogennych, zmiana stylu życia
 • Leczenie współistniejących zaburzeń emocjonalnych (lęk, depresja)
 • Odstawienie leków przeciwbólowych
 • Techniki behawioralne i inne psychoterapeutyczne

47

Leczenie farmakologiczne bólu głowy napięciowego

 • Leki antydepresyjne
 • Miorelaksanty

48

Trójdzielno-autonomiczne bóle głowy - wymień

 • Klasterowy ból głowy
 • Napadowa hemikrania
 • Krótkotrwałe napady jednostronnego, podobnego do nerwobólu bólu głowy
  • z nastrzyknięciem spojówek i łzawieniem (SUNŚT)
  • z objawami autonomicznymi z nerwów czaszkowych(SUNA)
 • Hemicrania continua

49

Klasterowy ból głowy

Ból głowy Hortona

 • Najczęstsza postać trójdzielnego autonomicznego bólu głowy (ból głowy i objawy dysfunkcji włókien przywspółczulnych nerwów czaszkowych)
 • Bóle głowy występują gromadnie (w klasterze) i regularnie
 • Napady związane z aktywacją tylnej części podwzgórza
 • Początek zwykle w wieku 20-40 lat, 3-4x częściej u mężczyzn (nikotynizm)

50

Kryteria diagnostyczne klasterowego bólu głowy

 • A. Co najmniej 5 napadów spełniających kryteria B-D
 • B. Ciężki lub bardzo ciężki jednostronny ból oczodołu, nad
 • oczodołem lub skroni trwający bez leczenia 15-180 minut
 • C. Bólowi głowy towarzyszy przynajmniej jeden z
 • objawów:
  • Tożstronne nastrzyknięcie spojówek lub łzawienie
  • Tożstronne przekrwienie śluzówki nosa lub wyciek z nosa
  • Tożstronny obrzęk powieki
  • Tożstronne pocenie się czoła i twarzy
  • Tożstronne zwężenie źrenicy lub opadanie powieki
  • Uczucie niepokoju lub pobudzenia
 • D. Częstość napadów: 1 na 2 dni – 8 dziennie
 • E. Brak innej przyczyny bólu

51

Klasterowy ból głowy - podział

 • Epizodyczny
  • W okresach od 7 dni do roku, oddzielone okresami wolnymi od bólu trwającymi co najmniej miesiąc
 • Przewlekły
  • Klastery są dłuższe niż rok, bez okresów remisji lub okresami remisji trwającymi krócej niż miesiąc

52

Leczenie napadu bólu klasterowego

 • Wdychanie czystego tlenu (12-15 l/min przez 15 min)
 • Tryptany (sumatriptan, zolmitriptan – iniekcja, donosowo)

53

Leczenie profilaktyczne krótkotrwających epizodycznych bólów klasterowych

 • Prednizolon
 • Metysergid
 • Werapamil
 • Topiramat

54

Leczenie profilaktyczne długotrwających epizodycznych lub przewlekłych bólów klasterowych

 • Werapamil
 • Węglan litu
 • Topiramat, gabapentyna
 • Metysergid

55

Leczenie profilaktyczne bólów klasterowych inne niż farmakologiczne

 • Stymulacja tylnej części podwzgórza
 • Stymulacja nerwu potylicznego

56

Napadowa hemikrania

 • Napady bólu głowy podobne do klasterowego, ale trwające krócej (2-30 minut), częstsze występujące częściej u kobiet i w wieku dojrzałym
 • Występuje w postaci epizodycznej i przewlekłej (co najmniej 3 miesiące)
 • Podawanie indometacyny w dawkach terapeutycznych (150 mg/doba doustnie lub doodbytniczo, 100 mg w iniekcji) całkowicie zapobiega występowaniu napadów (mniejsze dawki często są skuteczne!)

57

SUNCT

 • Krótkotrwałe napady jednostronnego, podobnego do nerwobólu bólu głowy z nastrzyknięciem spojówek i łzawieniem (ang. Short-lasting Unilateral Neuralgiform headache with Conjunctival injection and Tearing)
 • Napady jednostronnego, przeszywającego lub pulsującego bólu oczodołu, nad oczodołem lub skroni trwające 5-240 sekund, którym towarzyszy tożstronne nastrzyknięcie spojówek lub łzawienie, występujące 3-200 x dziennie
 • Leczenie: lamotrygina

58

SUNA

 • Krótkotrwałe napady jednostronnego, podobnego do nerwobólu bólu głowy z z objawami autonomicznymi z nerwów czaszkowych (ang. Short-lasting Unilateral Neuralgiform headache with Cranial Autonomic Symptoms)
 • Napady jednostronnego, przeszywającego lub pulsującego bólu oczodołu, nad oczodołem lub skroni trwające 5-240 sekund, którym towarzyszy albo nastrzyknięcie spojówek albo łzawienie, albo bez tych objawów, występujące 3-200 x dziennie
 • Leczenie: lamotrygina

59

Wtórny ból głowy

 • Ból głowy
 • Choroba (zaburzenie), o której wiadomo, że może powodować bóle głowy
 • Ból głowy występuje w ścisłym związku czasowym lub są inne dowody na związek przyczynowy
 • Ból głowy ulega znacznemu osłabieniu lub ustępuje w ciągu 3 miesięcy po skutecznym leczeniu lub samoistnej remisji powodującej go choroby

60

Ból głowy spowodowany nadużywaniem leków

 • Inna nazwa: ból głowy z odbicia
 • Nadużywanie – ponad 10 dni w miesiącu, regularnie przez co najmniej 3 miesiące
 • Ból głowy ustępuje lub powraca do poprzedniego wzorca w ciągu 2 miesięcy od odstawienia leku
 • Leki: ergotamina, tryptany, proste leki przeciwbólowe, opioidy

61

Nerwoból trójdzielny

 • Częściej u osób w wieku podeszłym (15/100 000)
 • Zwykle w obrębie 2. lub 3. gałęzi nerwu trójdzielnego (1. gałąź zajęta u mniej niż 5% chorych)
 • Ból nigdy nie przechodzi na stronę przeciwną, choć bardzo rzadko może być obustronny
 • Ból często wywołuje skurcz mięśni po zajętej stronie (tic douloureux)
 • W niektórych przypadkach ból może być wywołany bodźcem somatosensorycznym spoza obszaru unerwienia n. V
 • Przyczyna: ucisk korzenia nerwu trójdzielnego przez kręte lub zmienione naczynie ? (nerwoból samoistny lub objawowy)

62

Kryteria diagnostyczne nerwobólu trójdzielnego

 • A. Napady bólu trwające od ułamka sekundy do 2 minut, obejmujące jedną lub więcej gałęzi nerwu trójdzielnego, spełniające kryteria B i C
 • B. Ból ma co najmniej jedną z poniższych cech:
  • Silny, ostry, powierzchowny lub kłujący
  • Wywołany z obszarów spustowych lub przez czynniki spustowe
 • C. Napady u poszczególnych osób występują w sposób
 • stereotypowy
 • D. Klinicznie nie stwierdza się neurologicznych objawów
 • ubytkowych
 • E. Bólu nie można przypisać innej chorobie lub przyczynie

63

Leczenie nerwobólu trójdzielnego - farmakologiczne i niefarmakologiczne

 • Farmakologiczne
  • Karbamazepina (inne leki przeciwpadaczkowe)
  • Baklofen
  • Benzodwuazepiny
 • Wybiórcza termokoagulacja przezskórna zwoju Gassera
 • Mikrochirurgiczna dekompresja korzenia nerwu trójdzielnego

64

Nerwoból językowo-gardłowy

 • Umiejscowienie jednostronne w tylnej części języka, w dole migdałkowym, gardle lub w okolicy kąta żuchwy lub w uchu
 • Wyzwalany przez połykanie, żucie, mówienie, kaszel lub ziewanie

65

Najczęstsze przyczyny ostrych bólów głowy

66

Śechy bólu głowy wskazujące na jego objawowe pochodzenie

 • Narastanie bólu głowy: nasilenie, wzrost liczby napadów
 • Początek bólu głowy po 50 r. ż.
 • świeżo przebyty uraz głowy
 •  Inny niż dotychczas charakter odczucia bólu, szczególnie po 50 roku życia
 • Ból po wysiłku fizycznym, napięciu mięśni, kaszlu, aktywności seksualnej
 • Ból, który budzi ze snu i jest nasilony rano
 • Przedłużające się bóle głowy u dziecka
 • Objawy podmiotowe i przedmiotowe
  • Ogólne (wzrost temperatury, wzrost RR, bóle mię􀄧ni istawów, itp.)
  • Ogniskowe
  • Oponowe
  • Zaburzenia świadomości, zaburzenia pamięci
  • Napady padaczkowe
  • Tarcza zastoinowa
 • Ból i nadwrażliwość na ucisk tętnicy skroniowej u osób powyżej 55 r.ż.

67

Rozpoznawanie i leczenie bólów głowy w izbie przyjęć – procedury

 • Badanie ogólne: temperatura, tętno, ciśnienie
 • Badanie neurologiczne
  • Objawy oponowe
  • Dno oka
  • Objawy ogniskowe
 • Neuroobrazowanie CT/MRI
  (rtg czaszki, kręgosłupa szyjnego)
 • Badanie płynu mózgowo-rdzeniowego

68

Nagły silny ból głowy - postępowanie

 • Dokładny wywiad
 • Standardowe badanie ogólne i neurologiczne
 • Hospitalizacja
 • Badania neuroobrazowe i inne
 • Dokładna dokumentacja badania (podmiotowego, przedmiotowego, dodatkowych) wraz z wnioskami i ich uzasadnieniem

69

Bóle głowy - obrazek