Ból Flashcards Preview

Neuro > Ból > Flashcards

Flashcards in Ból Deck (69)
Loading flashcards...
1

Definicja bólu

doznanie (odczucie, przeżycie)

 • nieprzyjemne
 • jednocześnie zmysłowe i emocjonalne
 • związane z rzeczywistym lub potencjalnym uszkodzeniem tkanek lub opisywane w kategoriach takiego uszkodzenia

2

Cierpienie związane z bólem

Odczucie bólu zawsze powiązane jest z emocjami, nasila się pod wpływem lęku czy depresji i stanowi element szerszej reakcji na uszkodzenie jaką jest cierpienie

Cierpienie jest subiektywnym przeżyciem, niemożliwym do oceny przez otoczenie

3

Zachowanie bólowe

 • Możliwe do obserwacji lub rejestracji przez otoczenie, np. lekarza
 • Miarą zachowania bólowego jest raport chorego o nasileniu bólu, „cierpiący” wyraz jego twarz, liczba przyjmowanych tabletek przeciwbólowych
 • Zachowanie bólowe jest wyuczane i regulowane przez normy społeczne

4

Ból ostry i przewlekły

5

Ból ostry

 • Przyspieszenie tętna
 • Wzrost RR
 • Rozszerzenie źrenic
 • Potliwość
 • Hiperwentylacja
 • Zwiększona aktywność
 • Zachowanie ucieczkowe
 • Lęk

6

Ból przewlekły

 • Zaburzenia snu
 • Wzrost pobudliwości
 • Zaburzenia apetytu
 • Zaparcia
 • Spowolnienie psychoruchowe
 • Wycofanie się z życia
 • Depresja

7

Podział bólu ze względu na pochodzenie

• Somatogenny
• Neurogenny
• Psychogenny

8

Ból krzyża

 • somatogenny - stawy międzywyrostkowe
 • neurogenny - ucisk na korzeń
 • psychogenny - lęk, depresja

9

Struktury wewnątrzczaszkowe wrażliwe na ból (lokalizacja nocyceptorów)

 • Opona twarda
 • Zatoki i inne naczynia żylne
 • Naczynia tętnicze duże (na podstawie mózgu)
 • Tętnice oponowe
 • Pnie nerwów czaszkowych (V, IX, X)

10

Struktury zewnątrzczaszkowe wrażliwe na ból

 • Powłoki czaszki
 • Pnie tętnicze
 • Tkanki oczodołu (gałka oczna)
 • Jama nosa (ujścia zatok obocznych)
 • Ucho zewnętrzne i środkowe
 • Zęby
 • Mięśnie czepca, karku i żwacze
 • Górne nerwy rdzeniowe (korzenie Ś-1, C-2, C-3)

11

Wywiad

 • Początek bólu (okoliczności wystąpienia, poprzedzające urazy i zachorowania)
 • Przebieg choroby (ostry, podostry, narastający, przewlekły, nawracający, klasterowy)
 • Czas trwania bólu
 • Nasilenie, umiejscowienie i charakter bólu głowy
 • Objawy towarzyszące, poprzedzające (prodromalne, aura) i następowe
 • Czynniki nasilające i łagodzące
 • Wywiad rodzinny

12

Badania ogólne gdy ból 

MINIMUM:

 • Tętno, ciśnienie tętnicze, temperatura ciała
 • Wydolność krążenia, wątroby, nerek
 • Cechy infekcji ogólnej i miejscowej

13

Badanie neurologiczne w bólu

 • Stan przytomności/świadomości
 • Objawy oponowe
 • Dno oka (tarcza nerwu wzrokowego)
 • Objawy ogniskowe
 • Bolesność palpacyjna czaszki (t. skroniowa powierzchowna)
 • Stan emocjonalny
  • Lęk
  • Depresja

14

Badania dodatkowe

 • neuroobrazowanie
 • badanie PMR

15

Bóle głowy z punktu widzenia praktyki lekarskiej

 • Przygodne bóle głowy
 • Przewlekłe bóle głowy (stałe lub nawracające)
 • Ostre/podostre bóle głowy

16

Klasyfikacja bólów głowy

17

Migrena - co to i epidemiologia

 • Zespół chorobowy, prawdopodobnie uwarunkowany genetycznie, objawiający się napadami bólów głowy i objawów towarzyszących, o typowym, powtarzalnym przebiegu i czasie trwania od kilku do kilkudziesięciu godzin
 • częstość: 3 -10% populacji
 •  19 pozycja na liście WHO wszystkich chorób prowadzących do niepełnosprawności

18

Klasyfikacja migreny

1.1 Migrena bez aury
1.2 Migrena z aurą
1.3 Migrena przewlekła
1.4 Powikłania migreny
1.5 Migrena prawdopodobna
1.6 Zaburzenia napadowe, które mogą być związane z migreną

19

Objawy poprzedzające atak migreny

 • Prodromy (zwiastuny) – objawy wyprzedzające fazę bólową migreny na co najmniej kilkakilkanaście godzin, najczęściej w postaci zaburzeń emocji, nastroju, czynności wegetatywnych lub objawów zmysłowych (uczucie zmęczenia, zaburzenia koncentracji, uczucie sztywności karku, niewyraźne widzenie, ziewanie, bladość)
 • Objawy aury – objawy ubytkowe poprzedzające bezpośrednio fazę bólową migreny (mroczki, błyski, parestezje, niedowład połowiczy, afazja)

20

Aura

 • W pełni odwracalne objawy neurologiczne trwające 5-60 minut
 • Spadek regionalnego mózgowego przepływu krwi (znacznie powyżej progu niedokrwienia) rozpoczynający się od tyłu i stopniowo przesuwający się do przodu (szerząca się depresja korowa Leao – ang. spreading cortical depression)

21

Kryteria diagnostyczne migreny bez aury

• A. Co najmniej 5 napadów spełniających kryteria B-D
• B. Napady bólu głowy trwające 4 - 72 godziny (nie
leczone lub leczone nieskutecznie)
• C. Ból głowy ma dwie lub więcej z poniższych cech:

– Jednostronne umiejscowienie,
– Pulsujący charakter,
– średnie lub znaczne nasilenie bólu,
– Nasilanie się bólu przy rutynowej aktywności fizycznej (np. chodzenie, wchodzenie po schodach) lub unikanie takiej aktywności
• D. W czasie bólu głowy występują co najmniej:
– Nudności i/lub wymioty
– Foto- i/lub fonofobia
• E. Nieprzypisywany innemu zaburzeniu (Not better accounted for
by another ICHD-3 diagnosis)

22

Objawy napadu migreny bez aury

 • Czuciowe
  • Ból głowy
 • Zmysłowe
  • Fotofobia, fonofobia, nadwrażliwość na inne bodźce
 • Autonomiczne
  • Nudności/wymioty, zatrzymanie moczu / zwiększenie diurezy
 • Psychiczne
  • Zamącenie upośledzenie koncentracji i pamięci
  • Uczucie napięcia, wzmożona drażliwość
  • Obniżony nastrój, bezradność

23

Migrena z aurą podział

 • Migrena z typową aurą
  •  Aura z bólem głowy
  • Aura bez bólu głowy
 • Migrena z aurą z pnia mózgu (typu podstawnego)
 • Migrena połowiczo-poraźna
  • Rodzinna
  • Sporadyczna
 • Migrena siatkówkowa

24

Migrena z aurą pnia mózgu - objawy

 • Dyzartria
 • Zawroty głowy
 • Szum uszny
 • Osłabienie słuchu
 • Dwojenie
 • Ataksja
 • Obniżenie poziomu świadomości
 • Obustronne parestezje

25

Zaburzenia napadowe, któe mogą być związane z migreną

 • Nawracające zaburzenia żołądkowo-jelitowe
  • Cykliczne wymioty
  • Migrena brzuszna
   • Ból brzucha umiejscowiony w linii pośrodkowej, w okolicy pępka lub słabo zlokalizowany, tępy, przykry, silny
  • Co najmniej 2 objawy towarzyszące: brak łaknienia, nudności, wymioty, bladość
 • Łagodne napadowe zawroty głowy wieku dziecięcego
 • Łagodny napadowy kręcz karku

26

Powikłania migreny

 • Przetrwała aura bez zawału – przynajmniej jeden objaw aury trwający co najmniej tydzień i brak zawału mózgu w neuroobrazowaniu
 • Stan migrenowy – wyniszczający napad migrenowy trwający dłużej niż 72 godz. (napady migreny powtarzają się bez przerwy lub z przerwą krótszą niż 4 godziny)
 • Migrenowy zawał mózgu – co najmniej jeden objaw aury utrzymuje się dłużej niż 60 min; w ŚT/MRI ognisko niedokrwienia w regionie odpowiadającym za objawy aury; brak innych przyczyn zawału mózgu
 • Napad drgawkowy sprowokowany aurą – napad padaczkowy w trakcie bądź godzinę po napadzie migreny z aurą

27

Migrena przewlekła

 • Ból głowy obecny co najmniej 15 dni w miesiącu przez co najmniej 3 miesiące, przy czym co najmniej 8 dni w miesiącu ból ma charakter migrenowy
 • Początkowo typowe migrenowe bóle głowy
 • Zwiększanie częstości napadów w ciągu lat
 • Zanikanie typowych dla napadu migreny cech (nudności, foto- i fonofobii)
 • Dolegliwości przyjmują cechy napięciowego bólu głowy
 • Znaczna częś pacjentów nadużywa środków przeciwbólowych (polekowy ból głowy?)
 • Leczenie profilaktyczne jak w migrenie

28

Migrena - patofizjologia

 • Teoria naczyniowa – klasyczna
  • faza aury - skurcz naczyń
  • faza bólowa - rozkurcz naczyń
  • faza obrzękowa
 • Teoria neurogenna
  • zaburzenia funkcji podwzgórza
  • zaburzenia procesu antynocycepcji
  • zapalenie neurogenne
 • Teoria serotoninowa

29

Migrena - diagnostyka różnicowa

30

Zasady postępowania w migrenie

 • Leczenie przerywające napad
 • Leczenie profilaktyczne
 • Leczenie wspomagające