Padaczka Flashcards Preview

Neuro > Padaczka > Flashcards

Flashcards in Padaczka Deck (67)
Loading flashcards...
1

Napad padaczkowy

Napad padaczkowy to występujące w sposób przemijający dolegliwości i/lub objawy spowodowane nieprawidłową nadmierną lub synchroniczną czynnością neuronalną w mózgu

2

Czy napad padaczkowy to to samo co padaczka?

NIE!

 

Napad padaczkowy ≠ padaczka

3

Padaczka - co to

Padaczka jest schorzeniem mózgu cechującym się utrzymującą się predyspozycją do generowania napadów padaczkowych, a także neurobiologicznymi, poznawczymi, psychologicznymi i społecznymi następstwami tego stanu

4

Definicja kliniczna padaczki (ILAE 2014)

Padaczka jest chorobą mózgu, która jest określana przez którykolwiek z poniższych stanów:
• co najmniej dwa niesprowokowane (lub odruchowe) napady padaczkowe występujące w odstępie > 24 godz;
• jeden niesprowokowany (lub odruchowy) napad padaczkowy i prawdopodobieństwo wystąpienia dalszych napadów padaczkowych w ciągu kolejnych 10 lat zbliżone do ogólnego ryzyka nawrotu po dwóch niesprowokowanych napadach padaczkowych (tzn. co najmniej 60%);
• rozpoznanie zespołu padaczkowego

5

Epidemiologia padaczki

• chorobowość: ok. 1% populacji
• 5-10% populacji ma przynajmniej 1 napad padaczkowy w ciągu życia
• Największe ryzyko występowania napadów i padaczki występuje w okresie noworodkowym ze względu na dużą wrażliwość niedojrzałego mózgu na uszkodzenia
• Drugą grupą o dużej zapadalności są osoby po 60. r.ż.

6

Etiologia padaczki - ogólnie

7

Etiologia padaczki - dzieci poniżej pierwszego roku życia:

• Niedotlenienie (encefalopatia niedotlenieniowoniedokrwienna) w okresie wewnątrzmacicznym lub okołoporodowym
• Zaburzenia rozwojowe mózgu
• Krwotoki dokomorowe i okołokomorowe (gł. u wcześniaków)
• Przemijające zaburzenia metaboliczne (hipoglikemia, hipokalcemia, hiponatremia)
• Zakażenia układu nerwowego

8

Etiologia padaczki - Okres dziecięcy i młodzieżowy: 

• Czynniki genetyczne
• Zakażenia OUN
• Procesy ekspansywne (malformacje naczyniowe, guzy)
• Choroby metaboliczne

9

Etiologia padaczki - osoby dorosłe

• Guzy mózgu
• Urazy mózgu
• Działanie leków, alkoholu (zespoły abstynencyjne)
• Choroby naczyniowe

10

Etiologia padaczki - osoby po 60 rż

• Choroby naczyniowe (60%)
• Zakażenia OUN
• Guzy mózgu
• Urazy czaszkowo-mózgowe
• Działanie leków, alkoholu (zespoły abstynencyjne)
• Choroby zwyrodnieniowe

11

Patofizjologia padaczki

Wyzwolenie napadu padaczkowego jest wynikiem zaburzenia procesów regulacji czynności bioelektrycznej mózgu

Miejsce, w którym dochodzi do zainicjowania czynności napadowej, nazywa się ogniskiem padaczkorodnym

12

Ognisko padaczkorodne:

• grupa neuronów generująca okresowo napadową czynność bioelektryczną w formie napadowych wyładowań depolaryzacyjnych wywołujących kliniczny napad padaczkowy
• obszar neuronalny potrzebny i wystarczający aby rozpocząć napad padaczkowy. Jego usunięcie powinno teoretycznie wystarczyć do zahamowania napadów

13

Fizjologia, a patologia - padaczka

• W warunkach prawidłowych podczas potencjału czynnościowego neuronu występuje depolaryzacja błony komórkowej połączona z wypływem jonów potasu do środowiska okołoneuronalnego, a ich nadmiar jest buforowany przez komórki glejowe
• W warunkach patologicznych zdolność buforowania przez glej przekracza jego pojemność i dochodzi do sumowania się wyładowań z coraz większej ilości neuronów
• Prawdopodobnie istnieją też inne mechanizmy hamujące nadmierne wyładowania neuronalne, których wyczerpanie prowadzi do wyładowań

14

Padaczka, a każdy człowiek

U każdego człowieka odpowiednio silny bodziec (np. zaburzenia elektrolitowe, hipoglikemia, niedotlenienie, uraz) może wywołać nieprawidłowe wyładowania komórek nerwowych w mózgu
• Jest to osobniczo zmienne i zależy od indywidualnego dla każdego człowieka progu pobudliwości neuronów

15

Napady wywołane przez działanie określonego bodźca

Napady wywoływane przez działanie określonego bodźca nazywane są prowokowanymi
Przykłady:
- drgawki gorączkowe
- drgawki noworodków
- drgawki w przebiegu hipoglikemii


Nie stanowią podstawy do rozpoznania padaczki

16

Klasyfikacja napadów padaczkowych (2017)
Ogólne zasady

• W pierwszej kolejności określa się, czy początkowe objawy napadu padaczkowego mają charakter ogniskowy czy uogólniony
• W obrębie napadów ogniskowych określa się, czy występują zaburzenia świadomości (napady z zachowaną świadomością, napady z zaburzeniami świadomości)
• Następnie określa się czy początek napadu wiąże się z dominującymi objawami ruchowymi czy pozaruchowymi

17

Klasyfikacja napadów padaczkowych (2017)
Napady o początku ogniskowym (ogniskowe)

18

Klasyfikacja napadów padaczkowych (2017)
Napady o początku uogólnionym (uogólnione)

19

Klasyfikacja napadów padaczkowych (2017)
Napady o nieznanym początku

20

Zespoły padaczkowe - co to i rozpoznawanie

• Zespół padaczkowy to połączenie dolegliwości, objawów i innych cech klinicznych oraz elektrofizjologicznych, które łącznie definiują możliwe do rozpoznania schorzenie

• Schorzenia te są rozpoznawane na podstawie:
- wystąpienia choroby w określonym wieku
- charakterystycznego EEG
- określonego rodzaju napadów i innych cech klinicznych
• Rozpoznanie określonego zespołu ma podstawowe znaczenie dla ustalenia sposobu leczenia i rokowania

21

Padaczka z napadami nieświadomości wieku dziecięcego

• Idiopatyczna uogólniona
• Stanowi około 5% padaczek dziecięcych, częściej chorują dziewczynki
• Rozpoczyna się między 4 a 12 rż.
• Występują bardzo częste (nawet setki razy dziennie) napady nieświadomości, niekiedy automatyzmy oraz napady toniczno-kloniczne ( 30-50%)
• Napady nasilane przez emocje, zmęczenie, hiperwentylację
• W EEG zespół iglica-fala wolna 3 Hz

22

Młodzieńcza padaczka miokloniczna

• Idiopatyczna uogólniona
• Rozpoczyna się między 8 a 20 rż. (szczyt zachorowań w okresie dojrzewania)
• Często dodatni wywiad rodzinny
• Występują poranne mioklonie, napady tonicznokloniczne oraz napady nieświadomości
• Czynniki prowokujące: brak snu, zmęczenie, stres, alkohol, fotostymulacja
• Rokowanie dobre, za pomocą walproinianu można opanować napady w ponad 80% przypadków

23

Padaczka skroniowa

• Najczęściej spotykana padaczka dorosłych (napady zwykle rozpoczynają się w późnym dzieciństwie lub okresie dojrzewania)
• Występują napady częściowe proste ( najczęściej objawy wegetatywne jak dolegliwości brzuszne, zblednięcie, zaczerwienienie), napady częściowe złożone ( bardzo często z automatyzmami) oraz napady wtórnie uogólnione

24

Co jest najważniejsze w diagnostyce padaczki?

Najważniejszym narzędziem diagnostycznym jest dokładny wywiad (również od świadków napadów):
- czynniki wyzwalające
- dolegliwości poprzedzające
- obecność zaburzeń świadomości/utraty przytomności
- napięcie mięśni
- zabarwienie skóry
- oczy (otwarte/zamknięte)
- reaktywność na bodźce podczas napadu
- czas trwania napadu
- obecność drgawek (ogniskowy początek?)
- oddanie moczu/stolca
- przygryzienie języka
- objawy autonomiczne
- stan po napadzie
(szybki powrót świadomości? Sen? Zaburzenia
świadomości, zaburzenia zachowania?)

25

PADACZKA – badania diagnostyczne

- badanie neurologiczne
- badania laboratoryjne
– badanie EEG z próbami aktywacyjnym (fotostymulacja, hiperwentylacja, po deprywacji snu)
– długotrwała rejestracja EEG (metoda Holtera)
– wideo-EEG
– EKG, badanie holterowskie rytmu
– badania układu autonomicznego
– TK lub RM głowy
– inne: płyn mózgowo-rdzeniowy, angio-TK, angio-RM

26

Wybrane elementy padaczkokształtne w EEG

27

Czułość i swoistość EEG w padaczce

• W pierwszym zapisie międzynapadowe zmiany padaczkokształtne stwierdzamy u < 30% pacjentów
• Czułość EEG możemy zwiększyć do 80-90% przez wydłużenie czasu badania, wykonywanie kolejnych badań lub zapisu we śnie
• Brak zmian napadowych w EEG nie wyklucza padaczki, a obecność zmian napadowych nie wskazuje bezwzględnie na padaczkę

28

Rola EEG w padaczce

• Pomaga w rozpoznaniu padaczki lub stanu padaczkowego
• Pomaga w klasyfikowaniu padaczki i zespołu padaczkowego
• Lokalizuje ognisko padaczkorodne
• Ułatwia przewidywanie nawrotu napadów padaczkowych po pierwszym niesprowokowanym napadzie lub po odstawieniu leku przeciwpadaczkowego
• W niektórych zespołach padaczkowych pomaga w ustalaniu reakcji na leczenie
• Niekiedy ułatwia rozpoznanie przyczyny padaczki

29

Padaczka - leczenie - rozpoczęcie leczenia

  • Leczenie padaczki jest długotrwałe i niejednokrotnie obciążone działaniami niepożądanymi – decyzje wymagają uwzględnienia wielu czynników (rodzaj napadów i zespół padaczkowy, wiek, płeć, choroby współistniejące)
  • Skuteczność leczenia zależy również od postawy pacjenta, stąd niezbędne jest wspólne podejmowanie decyzji

30

Rozpoczęcie leczenia padaczki po rozpoznaniu padaczki tzn.

• Po dwóch niesprowokowanych (lub odruchowych) napadach w odstępie > 24 godz;
• Po jednym niesprowokowanym (lub odruchowym) napadzie, jeżeli prawdopodobieństwo wystąpienia dalszych napadów padaczkowych w ciągu kolejnych 10 lat zbliżone do ogólnego ryzyka nawrotu po dwóch niesprowokowanych napadach padaczkowych (tzn. co najmniej 60%)

 

Niekiedy nie podejmuje się leczenia: b. rzadkie napady, ograniczone w czasie zespoły padaczkowe