Buildings And Places Flashcards Preview

vocabulary > Buildings And Places > Flashcards

Flashcards in Buildings And Places Deck (23)
Loading flashcards...
1

公寓楼 gōng yù lóu

Apartment building

2

理发店 lǐ fà diàn

Barber shop

3

书店 shū diàn

Book store

4

保龄球馆 bǎo líng qiú guǎn

Bowling alley

5

公共汽车站 gōng gòng qì chē zhàn

Bus stop

6

教堂 jiào táng

Church

7

便利店 biàn lì diàn

Convenience store

8

百货商店 bǎi huò shāng diàn

Department store

9

消防局 xiāo fáng jú

Fire department

10

加油站 jiā yóu zhàn

Gas station

11

医院 yī yuàn

Hospital

12

房子 fáng zi

House

13

图书馆 tú shū guǎn

Library

14

电影院 diàn yǐng yuàn

Movie theater

15

博物馆 bó wù guǎn

Museum

16

办公楼 bàn gōng lóu

Office building

17

邮局 yóu jú

Post office

18

餐厅 cān tīng

Restaurant

19

学校 xué xiào

School

20

购物中心 gòu wù zhōng xīn

Mall

21

超市 chāo shì

Supermarket

22

火车站 huǒ chē zhàn

Train station

23

机场 jī chǎng

Airport