Colors Flashcards Preview

vocabulary > Colors > Flashcards

Flashcards in Colors Deck (13)
Loading flashcards...
1

蓝色 lán sè

Blue

2

褐色 hè sè

Brown

3

灰色 huī sè

Grey

4

绿色 lǜ sè

Green

5

橙色 chéng sè

Orange

6

粉红色 fěn hóng sè

Pink

7

紫色 zǐ sè

Purple

8

红色 hóng sè

Red

9

白色 bái sè

White

10

黄色 huáng sè

Yellow

11

银色 yín sè

Silver

12

金色 jīn sè

Gold

13

黑色 hēi sè

Black