Holidays In China Flashcards Preview

vocabulary > Holidays In China > Flashcards

Flashcards in Holidays In China Deck (97)
Loading flashcards...
1

五一黄金周
WǔYī Huángjīn zhōu

5-1 Golden Week

2

劳动节
Láodòng jié

Labor Day

3

长假旅游
Chángjià lǚyóu

Holiday travel (travel on long vacations)

4

名山大川
míng shān dà chuān

Famous mountains and rivers

5

交通大拥挤
Jiāotōng dà yōngjǐ

Large-scale traffic jam

6

元宵节
Yuánxiāo jié

Lantern Festival

7

元宵
Yuánxiāo

Rice glue balls

8

民以食为天
mín yǐ shí wéi tiān

"Food is the paramount necessity of the people."

9

汤圆
Tāng Yuán

Sweet dumplings

10

游戏
yóuxì

play

11

舞狮子
wǔshīzi

lion dances

12

儿童节
értóng jié

Children's Day

13

儿童
értóng

children

14

集体活动
jítǐ huódòng

collective activities

15

联合国
Liánhéguó

United Nations

16

童心未泯
tóngxīnwèi mǐn

"One's childish heart remains"

17

中华人民共和国
Zhōnghuárénmíngònghéguó

The People's Republic of China

18

风调雨顺
fēngtiáoyǔshùn

favorable weather

19

降雨
jiàngyǔ

rainfall

20

吃龙耳
chī Lóng ěr

eating dragon ears

21

吃龙须面
chī Lóng Xū miàn

eating dragon beard

22

太阳糕
tàiyáng gāo

sun cake

23

女性权利
nǔxìng quánlì

women's rights

24

姑娘节
gū niang jié

Goddess Festival

25

女儿节
Nǚ'ér jié

Girl's day

26

三八
sānbā

Three Eight

27

植树节
zhíshù jié

National Tree Planting Day

28

植树活动
zhíshùhuódòng

tree-planting activities

29

三北
sān běi

Three Norths

30

森林
sēnlín

forests