Holidays In China Flashcards Preview

vocabulary > Holidays In China > Flashcards

Flashcards in Holidays In China Deck (97)
Loading flashcards...
1

五一黄金周
WǔYī Huángjīn zhōu

5-1 Golden Week

2

劳动节
Láodòng jié

Labor Day

3

长假旅游
Chángjià lǚyóu

Holiday travel (travel on long vacations)

4

名山大川
míng shān dà chuān

Famous mountains and rivers

5

交通大拥挤
Jiāotōng dà yōngjǐ

Large-scale traffic jam

6

元宵节
Yuánxiāo jié

Lantern Festival

7

元宵
Yuánxiāo

Rice glue balls

8

民以食为天
mín yǐ shí wéi tiān

"Food is the paramount necessity of the people."

9

汤圆
Tāng Yuán

Sweet dumplings

10

游戏
yóuxì

play

11

舞狮子
wǔshīzi

lion dances

12

儿童节
értóng jié

Children's Day

13

儿童
értóng

children

14

集体活动
jítǐ huódòng

collective activities

15

联合国
Liánhéguó

United Nations

16

童心未泯
tóngxīnwèi mǐn

"One's childish heart remains"

17

中华人民共和国
Zhōnghuárénmíngònghéguó

The People's Republic of China

18

风调雨顺
fēngtiáoyǔshùn

favorable weather

19

降雨
jiàngyǔ

rainfall

20

吃龙耳
chī Lóng ěr

eating dragon ears

21

吃龙须面
chī Lóng Xū miàn

eating dragon beard

22

太阳糕
tàiyáng gāo

sun cake

23

女性权利
nǔxìng quánlì

women's rights

24

姑娘节
gū niang jié

Goddess Festival

25

女儿节
Nǚ'ér jié

Girl's day

26

三八
sānbā

Three Eight

27

植树节
zhíshù jié

National Tree Planting Day

28

植树活动
zhíshùhuódòng

tree-planting activities

29

三北
sān běi

Three Norths

30

森林
sēnlín

forests

31

野生动物保护区
yěshēngdòngwù bǎohùqū

wildlife reserves

32

国父孙中山
guófù Sūnzhōngshān

Sun Yat-sen

33

元旦
yúandàn

New Year's Day

34

春节
Chūn jié

Chinese New Year

35

国庆节
Guóqìngjié

National Day

36

清明节
qīngmíng jié

Tomb Sweeping Day

37

端午节
duānwǔ jié

Dragon Boat Festival

38

七夕节
qīxī jié

Qixi Festival

39

中元节
zhōngyuán jié

Ghost Festival

40

重阳节
chóngyáng jié

Double Ninth Festival

41

冬至
dōngzhì

winter solstice

42

中秋节
zhōngqiūjié

Mid-Autumn Festival

43

中和节
zhōnghé jié

Dragon Head Raising Day

44

国际妇女节
guójì fùnǚ jié

International Women's Day

45

新年好
Xīn Nián Hǎo

"Happy New Year"

46

除夕
chúxī

New Year's Eve

47

天安门广场
Tiānānménguǎngchǎng

Tiananmen Square

48

烧香
shāoxiāng

day of burning incense

49

牛郎织女
Niúlángzhīnǚ

The Cowherd and the Weaving Maid

50


jiǔ

long

51

饺子
jiǎozi

dumpling

52

月亮
yuèliàng

moon

53


lóng

dragon

54

倒数计时
dàoshǔ jìshí

countdown

55

小除夕
xiǎo Chúxī

small New Year's Eve

56

阅兵
yuèbīng

military parade

57

祭祖
jìzǔ

to worship ancestors

58

屈原
Qu Yuan

Qu Yuan

59

天帝
tiāndì

Emperor of Heaven

60

馒头
mántou

steamed bread

61

登高
dēnggāo

ascending heights

62

好吃不过饺子
hǎochī búguò jiǎozi

There is no better food than dumplings.

63

交通堵塞
jiāotōngdǔsè

citywide traffic jam

64

皇帝
huángdì

emperor

65

烟花
yānhuā

fireworks

66

大年初一
Dànián chūyī

The first day of the new lunar year

67

大典
dà diǎn

Grand ceremony

68

冥币
míng bì

joss paper

69

粽子
zòngzǐ

rice dumpling

70

七夕
qīxī

July 7th

71

菊花
júhuā

chrysanthemum

72


yuán

round

73

月饼
yuèbǐng

mooncake

74

黑色星期五
hēisè Xīngqīwǔ

Chinese Black Friday

75

元宵节
Yuánxiāojié

Lantern Festival

76

学生
xuésheng

student

77

殡葬业
bìnzàng yè

funeral industry

78

楚国
chǔguó

state of Chu

79

长距离恋爱
cháng jùlí liàn ài

long-distance relationship

80

美味佳肴
měiwèi jiāyáo

delicacy

81


gāo

cake

82

数九
shǔ jiǔ

counting nine

83

赏月
shǎng yuè

admiring the moon

84

贺年卡
hèniánkǎ

New Year's cards

85

扫房
sǎo fáng

spring cleaning

86

爱国主义
àiguózhǔyì

patriotism

87

张仲景
Zhāng Zhòngjǐng

Zhang Zhongjing

88

国庆节
Guóqìngjié

National Day

89

春节晚会
Chūn Jié wǎnhuì

Spring Festival Gala Evening

90

龙舟
lóngzhōu

dragon boat

91

禁忌
jìnjì

taboo

92


gāo

height

93

花好月圆
huā hǎo yuè yuán

"Lovely flowers, round moon."

94

红包
hóngbāo

New Year's lucky money

95


jiǔ

nine

96

快落
kuài luò

"Oh, they fell"

97

重阳
chóngyáng

"double ninth" or "double yang"