Dinner Table Flashcards Preview

vocabulary > Dinner Table > Flashcards

Flashcards in Dinner Table Deck (16)
Loading flashcards...
1

杯 bēi

Cup

2

菜 cài

Dish

3

叉 chā

Fork

4

玻璃杯 bō lí bēi

Glass

5

刀 dāo

Knife

6

马克杯 mǎ kè bēi

Mug

7

餐巾 cān jīn

Napkin

8

辣椒 là jiāo

Pepper

9

水罐 shuǐ guàn

Pitcher

10

盘子 pán zi

Plate

11

沙拉 shā lā

Salad

12

盐 yán

Salt

13

茶托 chá tuō

Saucer

14

勺子 sháo zi

Spoon

15

糖 táng

Sugar

16

碗 wǎn

Bowl