C- Momentum, Impuls, Arbeid, energie en drywing Flashcards Preview

Skeinat (Fisika) > C- Momentum, Impuls, Arbeid, energie en drywing > Flashcards

Flashcards in C- Momentum, Impuls, Arbeid, energie en drywing Deck (27)
Loading flashcards...
1

Definisie

Liniêre Momentum

Die produk van die massa en snelheid van die voorwerp.

VEKTOR

2

Momentum Formule

p=mv

p-momentum simbool (kg.m.s-')

3

Momentum word beïnvloed deur?

°massa [Skalaar]
°Snelheid [vektor ]

4

Veranderinge in momentum word veroorsaak deur?

°massa wat verander
°Snelheid wat toeneem
°Snelheid wat afneem
° bewegings rigting wat verander.

5

Newton se tweede wet in terme van Momentum?

Die nettokrag wat op n voorwerp inwerk is gelyk aan die tempo van verandering in momentum.

Fnet =🔺p/🔺t

6

Wet van behoud van Momentum?

Die totale momentum van n geslote sisteem bly konstant.

7

Wet van behoud van Momentum formule?

Epvoor = Ep na
mv+mv = mv+mv

8

Definisie

Geïsoleerde sisteem /geslote sisteem

Een wat geen netto eksterne krag het wat daarop in werk nie.

9

Onelastiese botsing

Is n botsing waarin slegs momentum behoue bly.

10

Elastiese botsing

N Botsing waarin beide momentum en kinetiese energie behou bly.

11

Definisie

Impuls

Die produk van die nettokrag en kontak tyd.

12

Impuls formule?

Fnet🔺t = J = m🔺v
VEKTOR
N. s = Kg.m.s
Selfde rigting ad nettokrag

13

Verandering in momentum (Impuls)

Word deur verandering in snelheid bepaal
🔺p is die kleinste as 🔺v klein is
🔺p is grootter as voorwerp tot rus is
🔺p baie groot as voorwerp terug bons

14

Definisie

Arbeid

Die produk van die verplasing en die komponent van die krag parrallel aan die verplasing.

15

Definisie

Gravitasie potensiale energie

Die energie wat n voorwrrp besit agv sy posisie relatief tot sy verwysings punt.

16

Definisie

Kinetiese energie

Die energie wat n voorwerp het agv die voorwerp se beweging.

17

Definisie

Meganiese energie

Die som van die Gravitasie potensiale energie en die Kinetiese energie by n punt.

18

Definisie

Wet van behoud van energie

Die totale energie in n sisteem kan nie geskep of vernietig word nie, dit kan slegs van een vorm na n ander.

19

Definisie

Beginsel van die behoud van meganiese energie

In die afwesigheid van lugweerstand of enige ander eksterne kragte, is die meganiese energie van n voorwerp konstant.

20

Definisie

Werk - energie stelling/ Arbeid-energie stelling

Werk gedoen deur n nettokrag op n voorwerp gelyk is aan die verandering in die Kinetiese energie van die voorwerp.

21

Definisie

Drywing

Die tempo waarteen werk gedoen word

In watt gemeet
1w=J.s

22

Definisie

Een watt

Die drywing waar een joule werk gedoen word in een sekonde.

23

Definisie

Effektiwiteit

Die verhouding van uitsetdrywing tot insetdrywing.

24

Wnet positief is dan word energie by die sisteem _______?

Gevoeg

25

Wnet negatief is dan word energie by die sisteem __________?

Verwyder

26

Definisie

Konserwatiewe Kragte

Dit is n krag wat uitgeoefen word op n voorwerp wat in n geslote baan beweeg. Die netto arbeid wat verrig word deur die krag is nul.

27

Definisie

Nie konserwatiewe krag

Dit is n krag wat uitgeoefen word op n voorwerp om die werk te verrig om dit van A na B en teru na A te beweeg. Dit is afhanklik van die pad wat geneem word.


Ep omskakel na Ek sowel as hitte en klank energie.