Chineasy Lesson 1: Building Blocks Flashcards Preview

Mandarin Chinese for Non-Specialists > Chineasy Lesson 1: Building Blocks > Flashcards

Flashcards in Chineasy Lesson 1: Building Blocks Deck (13):
1

Person / rén

2

Fire / huǒ

3

Tree / mù

4

Mountain / shān

5

Sun / rì

6

Moon / yuè

7

Door / mén

8

Woman / nǔ

9

Roof / mián

10

King / wáng

11

Water / shuǐ

12

Mouth / kuǒ

13

Jade / yù