Chineasy Lesson 1: Combining Characters Flashcards Preview

Mandarin Chinese for Non-Specialists > Chineasy Lesson 1: Combining Characters > Flashcards

Flashcards in Chineasy Lesson 1: Combining Characters Deck (39):
1

Crowd / zhòng / ㄓㄨㄥˋ

2

Big / dà / ㄉˋ

3

Dog / quǎn / ㄑㄨㄚˇㄥ

4

Too much / taì / ㄊㄚㄧˋ

5

人人

Everyone / rénrén / ㄖㄣˊㄖㄣˊ

6

大人

Adult / dàrén / ㄉˋㄖㄣˊ

7

大众

Public / dàzhòng / ㄉˋㄓㄨㄥˋ

8

太太

Wife / taìtaì / ㄊㄚㄧˋㄊㄚㄧˋ

9

To bark / feì / ㄈㄟˋ

10

大吠

To bark loudly / dàfeì / ㄉㄚˋㄈㄟˋ

11

火大

Angry / huǒdà / ㄏㄨㄛˇㄉㄚˋ

12

Woods / lín / ㄌㄧㄣˊ

13

Forest / sēn / ㄙㄣ

14

To rest / xiū / ㄒㄧㄡ

15

火山

Volcano / huǒshān / ㄏㄨㄛˇㄕㄢ

16

火山口

Crater / huǒshānkuǒ / ㄏㄨㄛˇㄕㄢㄎㄨㄛˇ

17

休火山

Dormant volcano / xiūhuǒshān / ㄒㄧㄨㄏㄨㄛˇㄕㄢ

18

Argument / nuán / ㄋㄨㄢˊ

19

Adultery / jiān / ㄐㄧㄚㄥ

20

女王

Queen / nǔwáng / ㄋㄨˇㄨㄤˊ

21

Sparkles / jīng / ㄐㄧㄥ

22

Sunrise / dàn / ㄉㄢˋ

23

Tomorrow / míng / ㄇㄧㄥˊ

24

To dodge / shǎn / ㄕㄢˇ

25

To ask / wèn / ㄨㄣˋ

26

水明

Dam / shuǐmíng / ㄕㄨㄟˇㄇㄧㄥˊ

27

Peaceful / ān / ㄢ

28

Cow / niú / ㄋㄧㄡˊ

29

Prison / liáo / ㄌㄧㄠˊ

30

Pig / shǐ / ㄕˇ

31

Home / jiā / ㄐㄧㄚ

32

家人

Family member / jiārén / ㄐㄧㄚㄖㄣˊ

33

大家

Everybody / dàjiā / ㄉㄚˋㄐㄧㄚ

34

Boy / zǐ / ㄗˇ

35

Good / haǒ / ㄏㄠˇ

36

大家好

Hello everybody / dàjiāhaǒ /
ㄉㄚˋㄐㄧㄚㄏㄠˇ

37

王子

Prince / wángzǐ / ㄨㄤˊㄗˇ

38

小王子

Little prince / xiaǒwángzǐ / ㄒㄧㄠˇㄨㄤˊㄗˇ

39

To follow / cóng / ㄘㄨㄥˊ