Lesson 2: Unit One Flashcards Preview

Mandarin Chinese for Non-Specialists > Lesson 2: Unit One > Flashcards

Flashcards in Lesson 2: Unit One Deck (15):
1


hǎo

good
well

2


I

3


shì

is
be

4

nín

5

你们

nǐmen

6

7

shuí / sheí

8

9

老师

lǎoshī

10

你好!

níhǎo!

11

我是...。

wǒ shì ...。

12

他是谁?/ 她是谁?

tā shì shuí?

13

你们好!

nǐmenhǎo!

14

您好!

nínhǎo!

15