Lesson 7: Unit Six Flashcards Preview

Mandarin Chinese for Non-Specialists > Lesson 7: Unit Six > Flashcards

Flashcards in Lesson 7: Unit Six Deck (31):
1

女朋友
nǚpéngyou

girlfriend

2

男朋友
nánpéngyou

boyfriend

3


shuài

handsome

4

怎么样
zěnmeyàng

how
how about?
what do you think?
what is it like?

5

不错
búcuò

not bad
pretty good

6

外国人
wàiguórén

foreigner
foreign person

7

外国
wàiguó

foreign country

8

大学
dàxué

university

9

学习
xuéxí

to learn

10


nán

male

11

还是
háishi

or

12

个子
gèzi

stature
height
build

13


gāo

tall

14


metre

15

左右
zuǒyòu

about

16


zhǎo

to look for

17

这样
zhèyàng

this kind
like this
such

18

小姐
xiǎojie

Miss
young lady

19


lèi

tired

20

明天
míngtiān

tomorrow

21

休息
xiūxi

to have a rest

22


yào

will
to want
wish
desire

23


tài

too
over
excessively

24


pàng

fat

25

体重
tǐzhòng

weight

26

公斤
gōngjīn

kilogram

27


hái

yet
still

28

可以
kěyǐ

not bad
passable

29

那是
nàshí

then
at that time

30

漂亮
piàoliang

pretty

31

外公
wàigōng

maternal grandfather
Grandfather