Lesson 10: Unit Nine Flashcards Preview

Mandarin Chinese for Non-Specialists > Lesson 10: Unit Nine > Flashcards

Flashcards in Lesson 10: Unit Nine Deck (31):
1


diǎn

hour

2


bàn

half

3

劳驾
láojià

Excuse me

4


fēn

minute

5

姑娘
gūniang

miss, young lady,young miss

6


chà

be less than,be short of

7

愿意
yuànyi

be willing to

8


néng

be able to

9

时候
shíhou

time,moment

10

下班
xià bān

be off duty,get off work

11


xíng

That's OK

12


dào

arrive at

13


chī

to eat

14

晚饭
wǎnfàn

supper,dinner

15

开始
kāishǐ

to start

16

训练
xùnlian

to train

17

先生
xiānsheng

Mr。

18

起床
qǐ chuáng

to get up

19

以后
yǐhòu

later,after

20

睡觉
shuì jiào

to sleep

21

这么
zhème

so

22

上班
shàng bān

to go to work

23

加班
jiā bān

to work overtime

24

总公司
zǒnggōngsī

head office

25


xiàng

measure word for matter,project,job,thing

26

重要
zhòngyào

important

27

不一定
bù yídìng

not sure

28

有时候
yǒushíhou

sometimes,occasionally

29

有空儿
yǒu kòngr

to be free

30

再说吧。
zàishuōba。

We won't decide at the moment.

31

最近
zuìjin

lately, recently