Lesson 4: Proper Names Flashcards Preview

Mandarin Chinese for Non-Specialists > Lesson 4: Proper Names > Flashcards

Flashcards in Lesson 4: Proper Names Deck (13):
1

伦敦
Lúndūn

London

2

罗森
Luósēn

Lawson

3

法国
Fǎguó

France

4

美国
Měiguó

United States

5

日本
Rìběn

Japan

6

韩国
Hánguó

Korea

7

北京
Běijīng

Beijing

8

上海
Shánghǎi

Shanghai

9

广东
Guǎngdōng

Guangdong

10

东京
Dōngjīng

Tokyo

11

中国
Zhōngguó

China

12

英国
Yīngguó

Great Britain

13

汉语
Hànyǔ

Chinese language