Chinese 4 Lesson 11 Festivals Flashcards Preview

Chinese > Chinese 4 Lesson 11 Festivals > Flashcards

Flashcards in Chinese 4 Lesson 11 Festivals Deck (37):
1

🌲shù tree

2

圣诞树

🎄shèng dàn shù Christmas tree

3

礼物

🎁 lî wù present; gift

4

圣诞礼物

shèn dàn lî wù Christmas present

5

各式各样

gè shì gè yàng all kinds of

6

shì dress up; decoration

7

灯饰

dēng shì decoration with lights

8

bù fabric; cloth

9

zhì set up

10

布置

bù zhì tidy up; arrange

11

节日

jié rì festival

12

(气)氛

(qì) fēn atmosphere

13

大餐

dà cān big meal

14

火鸡

🐔huô jī turkey

15

馅儿

xiànr filling

16

馅儿饼

xiànr bîng mince pie

17

ní mud; mashed things

18

土豆泥

tû dòu ní mashed potato

19

布丁

🍮bù dīng pudding

20

唱片

chàng piàn phonograph record

21

庆(祝)

qìng (zhù) celebrate

22

中秋节

zhōng qiū jié Mid-Autumn festival

23

shâng enjoy; appreciate

24

赏月

shâng yuè enjoy a bright full moon

25

月亮

yuè liang🌛

26

lóng cage

27

灯笼

dēng long lantern🏮

28

家家

jiā jiā every family

29

月饼

yuè bing moon cake

30

duān beginning

31

端午节

duān wû jié Dragon Boat Festival

32

lóng dragon🐲

33

zhōu boat

34

龙舟

lóng zhōu dragon boat

35

nóng agriculture

36

农历

nóng lì Chinese lunar calendar

37

粽子

zòng zi pyramid-shaped dumpling made of glutinous rice wrapped in bamboo or reed leaves