Chinese 4 U3L9 School Events Flashcards Preview

Chinese > Chinese 4 U3L9 School Events > Flashcards

Flashcards in Chinese 4 U3L9 School Events Deck (57):
1


组织

zû organize
zû zhī organize

2

zhī weave; knit

3

开会

kāi huì hold or attend a meeting

4

运动会

yùn dòng huì sports games

5

水上运动会

shuî shàng yùndòng huì water sports games

6

jìng path; trail

7

田径

tián jiìng track and field

8

cî this

9

以外

yî wài except

10

jû lift; act

11

举办

jû bàn hold; run

12

yì righteous

13

义卖会

yì mài huì charity sale

14

文化

wén huà culture

15

jiāng will; share *

16

zhûn standard; accurate

17


准备

bèi be equipped with; get ready
zhûn bèi prepare; get ready (study- for a test)

18

韩国

hán guó 🇰🇷 Republic of Korea

19

撑杆跳高

pole vault

20

马拉松长跑

marathon

21

跳远

long jump

22

接力赛

relay race

23

练球

hammer throwing

24

标枪

javelin

25

跨栏

hurdle

26

铁饼

discus

27

跳高

high jump

28

铅球

shot put

29

敲锣

gong

30

二胡

èrhú (a long, thin Chinese string instrument)

31

琵琶

pípa Chinese lute

32

笛子

dízi bamboo flute

33

扬琴

yáng qín dulcimer (another weird, wood, thin, Chinese instrument )

34

大鼓

dâgû bass drum

35

蛙泳

wā yông breaststroke

36

仰泳

yâng yông backstroke

37

自由泳

zì yóu yông crawl/freestyle

38

蝶泳

dié yông butterfly (stroke)

39

水上芭蕾

shuî shàng bā lêi water ballet

40

jiāng will; shall
下个月五号我们学校将举(jû) 办(bàn) 化(huà)节。
The fifth month of the festival will be held in our school.

41

xiàng elephant

42


象棋

qí chess or any board game
xiàng qí chess

43

壁球

bì qiú squash

44


比赛

sài match; game
bî sài match; competition

45

duì team

46

队长

duì zhâng captain

47

châng measure word

48


决赛

jué decide the final result
jué sài final

49

yíng win

50

shū lose

51

guàn first place; champion

52

冠军

guàn jūn champion 🏆

53

jūn army

54

三比三

3 v 3 (like 3 versus 3 basketball)

55

亚军

yà jūn runner-up

56

季军

jì jūn third place

57

打了个平手

dâ le ge píng shôu tied