Chinese 4 Lesson 15 Accidents Flashcards Preview

Chinese > Chinese 4 Lesson 15 Accidents > Flashcards

Flashcards in Chinese 4 Lesson 15 Accidents Deck (53):
1

篮球

basketball 🏀

2

足球

soccer ⚽️

3

排球

volleyball

4

棒球

bàngqiú baseball ⚾️

5

冰球

bīngqiú ice hockey

6

马球

polo 🐎

7

羽毛球

yǔ máo qiú badminton

8

乒乓球

ping pong

9

橄榄球

gǎn lǎn qiú football

10

水球

shuǐqiú water polo

11

板球

bǎn qiú cricket

12

网球

tennis 🎾

13

曲棍球

qū gùn qiú hockey

14

qū bent; crooked

15

gùn rod; stick

16

曲棍球

qū gùn qiú field hockey

17


训练

xùn train; drill
xùn liàn

18

橄榄

gân lân olive

19

橄榄球

gân lân qiú football/rugby

20

队友

duì yôu fellow player

21

zhuàng bump against; knock down

22

dâo fall; tumble down

23

zhàn stand; get up

24

起来

qî lái used after verbs to indicate upward movement

25

不得了

bù dé liâo terrible

26

教练

jiào liàn coach

27

急诊

jí zhên emergency

28

X 光片

X guāng piàn X-ray

29

zhé break

30

骨折

gû zhé fracture

31

开玩笑

kāiwánxiào make fun of; joke 😝

32

其他

qítā other; else

33

来不及

láibují there is not enough time to do something

34

刚才

gāngcái just now

35

储物箱

chǔ wù xiāng locker

36

chǔ store up

37

贵重

guìzhòng valuable

38

墨镜

mò jìng sunglasses😎

39

jìng lens; glass mirror

40

mò black; Chinese ink

41

戒指

jiè zhǐ💍 ring

42

jiè give up

43

fàng release

44

bèi rear

45

diū throw

46

脚趾

jiǎozhǐ toe

47

手指头

jiān bǎng shoulder

48

屁股

pì gu butt (bottom)

49

膝盖

xīgài knee

50

手臂

shǒubì arm

51

舌头

shétou tongue

52

眉毛

méimáo eyebrow

53

xiōng chest