Chinese 4 U2L4 Daily Routine Flashcards Preview

Chinese > Chinese 4 U2L4 Daily Routine > Flashcards

Flashcards in Chinese 4 U2L4 Daily Routine Deck (21):
1

shuā brush

2


梳头

shū comb
shū tóu

3

huàn change

4

sòng send

5

课外

kè wài extra-cirricular

6

活动
课外活动

huó dòng activity
kè wài huó dòng extra- curricular activities

7

jiē meet

8

上网

shàng wâng go on the internet

9

通常

tōng cháng normally

10

Chá chack; examine

11

chá check; examine

12


资料

zī money; fund
zī liào data; information

13


下载

zài record
xià zài download ⏬

14

liú (of wind) swift

15


浏览

lân see; read
liú lân browse; skim through

16

网页

wâng yè web page

17

打字

dâ zì type

18

没事人
有事儿

méi shìr be free

19

jiû for a long time

20

今后

jiīn hòu from now on; in the future

21

提醒

tí xîng remind