Chinese 4 Lesson 12 Eating Out Flashcards Preview

Chinese > Chinese 4 Lesson 12 Eating Out > Flashcards

Flashcards in Chinese 4 Lesson 12 Eating Out Deck (49):
1

汁儿

zhīr juice

2

橙汁儿

chéng zhīr orange juice

3

菠菜

bō cài spinach

4

西蓝花

xī lán huā broccoli

5

hú foreign; alien

6

萝卜

luó bo radish; turnip

7

胡萝卜

hú luó bo carrot

8

芹菜

qín cài celery

9

jiāo any hot and spicy plants

10

青教

qīng jiāo green pepper

11

麻婆豆腐

mápódòfu stir-fried bean curd in hot sauce

12

带鱼

dài yú cutlass fish 🐟

13

主食

zhû shí staple food

14

pán plate

15

méi berry

16

草莓

câo méi strawberry 🍓

17

葡萄

pú tao grape🍇

18

桃子

táo zi peach🍑

19

菠萝

bō luó pineapple🍍

20


李子

lî plum; a Chinese surname
lî zi plum

21


挑食

tiāo pick
tiāo shí be particular about what one eats (picky eater)

22

蔬菜

shū cài vegetable

23

水果

shuǐ guǒ fruit

24

白萝卜丝

bái luó bo sīwhite raddish

25

胡萝卜条

hú luó bo tiáo carrot sticks

26

土豆块

tǔ dòu kuài potato pieces

27

sî extremely

28

西红柿片

xī hóng shì piàn tomato slices

29

肉丝

ròu sī pork

30

黄瓜条

huáng guā tiáo cucumber

31

豆腐干丝

dòu fu gān sī tofu silk

32

là peppery; hot

33

xián salty

34

蘑菇

mó gu mushroom🍄

35

dàn light; tasteless

36

味道

wèi dào taste

37

kû bitter

38

还好

hái hâo not bad

39

最后

zuì hòu

40


比较

jiào compare
bî jiào compareativly

41

肉片

ròu piàn Schnitzel

42

西红柿片

xī hóng shì piàn tomato slices

43

肉丁

ròu dīng diced (meat?)

44

蘑菇片

mó gū mushroom slices

45

肉丝

Ròu sī pork

46

黄瓜条

Huáng guā tiáo cucumber

47

豆腐干丝

dòu fu gān sī tofu silk

48

肉丁

ròu dīng diced meat

49

蘑菇片

mó gū piàn mushroom slices