Chinese 4 U2L6 Pets Flashcards Preview

Chinese > Chinese 4 U2L6 Pets > Flashcards

Flashcards in Chinese 4 U2L6 Pets Deck (18):
1

yâng raise; give birth to

2

宠物

chông wù pet

3


guī tortoise; turtule 🐢
wū guī tortoise

4

鸟儿

niâor bird (niâo?) 🐦

5


兔子

tù rabbit
tù zi rabbit 🐰

6

tā it

7

全身

quán shēn all over the body

8

xiàng be alike

9


活泼

pō sprinkle; splash
huó pō lively

10

十分

shí fēn very; extremely

11

可爱

kê ài lovely

12

金黄色

jīn huáng sè golden yellow

13


尾巴

wêi tail
wêi ba tail

14

wèi feed

15


散步

sàn scatter
sàn bù go for a stroll

16

zāng dirty

17


麻烦

má numb
má fan troublesome; inconvenient

18


干净

jiìng clean
gān jìng clean